MS 143 -  Vệ sinh rặp

Cuộc thi ảnh báo chí - Ngày đăng : 14:45, 01/10/2020

Ảnh chụp tại  Mũi Né ngày 17/7/2020