Phú Quý với công tác kiểm tra, giám sát

Xã hội - Ngày đăng : 10:56, 24/06/2019

 BT- 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy Phú Quý chú trọng thực hiện, bảo đảm các nội dung đã đề ra. Nhờ vậy đã đạt được những kết quả tích cực.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý đã ban hành Chương trình về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Đồng thời, thông báo kế hoạch tổng thể công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị trong năm. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành kế hoạch, kèm theo quyết định thành lập 2 Đoàn kiểm tra, với nội dung kiểm tra việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa IX) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tài chính ngân sách Đảng và việc thu, chi quản lý sử dụng đảng phí. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xong 1 cuộc kiểm tra. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tự kiểm tra, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và chấp hành nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; triển khai thực hiện công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 179 của Bộ Chính trị “về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”… Trong khi đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã giúp Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát thường xuyên đối với 17 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 8y ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và 107 đồng chí (trong đó có 31 đồng chí Huyện ủy viên và 76 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý). Tiến hành khảo sát nắm tình hình đối với 1 đảng viên...

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót, khắc phục những vấn đề còn hạn chế của các tổ chức Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý cho biết, trong những tháng còn lại của năm, Huyện ủy sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Chú ý kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm tham nhũng, lãng phí, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng vặt. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật của đảng viên và tổ chức Đảng theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm điểm sâu các địa phương, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Đình NhưỢng