Hàm Tân: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Chính trị - Ngày đăng : 08:17, 24/08/2021

BT- Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, cũng như siết chặt tính kỷ luật, nghiêm minh của Đảng. Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hàm Tân quan tâm, tập trung triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo UBKT Huyện ủy Hàm Tân, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ động, kịp thời phối hợp tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Theo đó, đến nay Huyện ủy Hàm Tân đã triển khai kiểm tra, giám sát được 7/12 cuộc theo kế hoạch năm 2021 đối với 14 tổ chức Đảng và 8 đảng viên. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối những nhiệm vụ như: Việc thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện Kết luận số 05 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; việc thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới... Bên cạnh đó, triển khai kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, UBKT Huyện ủy đã thành lập 3 đoàn, kiểm tra đối với 10 tổ chức Đảng và 5 đảng viên, về việc thực hiện Quy định số 195 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); việc thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2020; Quy chế hoạt động của cấp ủy, chi bộ. Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên…

Qua công tác kiểm tra, giám sát tại Hàm Tân trong những tháng đầu năm đã kịp thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của các tổ chức Đảng, đảng viên, từ đó có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cũng từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy đã ban hành quyết định kỷ luật Đảng đối với 2 đảng viên vi phạm với hình thức khiển trách và đang tiếp tục thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên.

Về nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021, lãnh đạo UBKT Huyện ủy Hàm Tân cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt những quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp, các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Từ đó tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động đối với công tác này. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, cũng như các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao. Thực hiện toàn diện, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được cấp ủy, UBKT Tỉnh ủy giao và Điều 32, Điều lệ Đảng… Qua đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trần Đình