Điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xã hội - Ngày đăng : 10:27, 27/11/2021

Ngày 26/11, UBND tỉnh thông báo về việc điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo  từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, Căn cứ tình hình dịch bệnh, Chủ  tịch UBND  tỉnh chuyển đổi cấp độ dịch cho các địa phương cụ thể như sau:

Nâng cấp độ dịch áp dụng từ 00 giờ ngày 29/11/2021, gồm:

Giảm cấp độ dịch áp dụng từ ngày 27/11/2021, gồm:

 

Căn cứ nội dung chuyển đổi cấp độ dịch trên, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động thông tin cho người dân biết và triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách.