Xem xét cấp lại giấy chứng nhận cho ông Xếp

Bạn đọc - Ngày đăng : 07:30, 23/11/2021

BT- Ông Nguyễn Thành Công và ông Nguyễn Minh Xếp, thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình đã kiến nghị UBND huyện xem xét điều chỉnh lại Quyết định số 11662/2013 của UBND huyện về lý do thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Minh Xếp tại xã Hòa Thắng là cấp sai chủ sử dụng đất, chứ không phải bị vượt hạn mức sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Xếp.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND huyện Bắc Bình ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 123992, cấp ngày 22/8/2008, với diện tích 6.160 m2, thửa đất số 45, tờ bản đồ số 23 của hộ ông Nguyễn Minh Xếp tại xã Hòa Thắng, với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Lý do thu hồi vì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng. Đồng thời điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 11662/QĐ – UBND, ngày 12/12/2013 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Minh Xếp tại xã Hòa Thắng, với lý do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, chứ không phải bị vượt hạn mức sử dụng đất như ông Công, ông Xếp phản ánh.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã giao cho UBND xã Hòa Thắng phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Bình căn cứ quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 123992, cấp ngày 22/8/2008 và quyết định điều chỉnh Quyết định số 11662/QĐ – UBND, ngày 12/12/2013 của UBND huyện về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Minh Xếp. Trên cơ sở đó để chỉnh lý hồ sơ và hướng dẫn cho ông Công, ông Xếp thực hiện các thủ tục xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Khánh Huyền