Đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao

Kinh tế - Ngày đăng : 19:10, 04/12/2021

BTO- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa ban hành văn bản đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình – huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận.
Khu chăn nuôi bò sữa công nghệ cao ở xã Sông Bình – huyện Bắc Bình

Được biết dự án này có diện tích 479 ha được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 3/4/2017.

Dự án bị chấm dứt hoạt động là do: nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng chủ trương đã được quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư và các nội dung đã được UBND tỉnh gia hạn thực hiện tại các Thông báo số 75/TB-UBND ngày 21/3/2019, số 1712/UBND-KT ngày 8/5/2020, số 783/UBND-KT ngày 9/3/2021 và số 1699/UBND-KT ngày 17/5/2021. Ngoài ra, nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc diện đảm bảo thực hiện dự án đầu tư, vi phạm điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. Thêm vào đó, dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất, nhưng nhà đầu tư đã triển khai tác động trên đất là vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án nói trên.

Giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bắc Bình kiểm tra, xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của Công ty CP Sữa Thông Thuận trên phần diện tích 368 ha tại xã Sông Bình của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận. Đồng thời, UBND huyện Bắc Bình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận làm việc với công ty CP Sữa Thông Thuận để tiến hành giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai của dự án, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích của nhà đầu tư.

M. Vân