Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Kinh tế - Ngày đăng : 08:34, 15/06/2017

BT - Ngay sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp vừa được tổ chức trong tháng qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20 (ngày 17/5/2017) về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Vừa qua UBND tỉnh Bình Thuận cũng có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND các huyện - thị - thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung liên quan. Đó là: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra. Cụ thể là Chỉ thị số 27 (ngày 30/8/2013) về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; Công văn số 4778 (ngày 25/12/2015) về thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; Chỉ thị số 07 (ngày 4/5/2016) về tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 09 (ngày 10/5/2017) về chấn chỉnh những hạn chế,...

Đ.Q