Nhớ lời Bác dạy năm xưa

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngày đăng : 05:29, 21/01/2022

“... Mỗi một hội viên Việt Minh đều phải tuyên truyền tổ chức; phải làm cho các Hội Cứu quốc ngày càng mạnh, làm cho các đội tự vệ, các đội du kích ngày càng nhiều”.
www-baobinhthuan-com-vn_nho.jpg

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bài Năm mới, công việc mới: “…Muốn tự do độc lập thì phải hy sinh tranh đấu. Vậy ngay từ đây, mỗi cán bộ, mỗi một hội viên Việt Minh đều phải tuyên truyền tổ chức; phải làm cho các Hội Cứu quốc ngày càng mạnh, làm cho các đội tự vệ, các đội du kích ngày càng nhiều...”.

Trong bài viết, Người kêu gọi mỗi hội viên Việt Minh phải chủ động tuyên truyền xây dựng, phát triển Hội, làm cho Hội Cứu quốc ngày càng mạnh, lực lượng vũ trang phát triển khắp mọi nơi, hãy đoàn kết, đón thời cơ đến, để cùng nhau khởi nghĩa đánh đuổi Pháp, Nhật, làm cho Tổ quốc ta được độc lập, tự do.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Người về “tổ chức Hội Cứu quốc” để đúc kết thành bài học kinh nghiệm lớn “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và luôn khẳng định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

TS