Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng: Chặt chẽ, nghiêm minh và toàn diện

Chính trị - Ngày đăng : 06:12, 16/02/2022

Với mục tiêu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, từ đó, tạo niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.
kiem-tra.jpg

Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Trong những năm vừa qua, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng UBKT các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, UBKT các cấp đã triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Riêng năm 2021, UBKT các cấp đã tập trung giải quyết tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Trung ương. Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tập trung; nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, dư luận bức xúc, như ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản... Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản được quan tâm, đảm bảo đúng nguyên tắc và trách nhiệm, bám sát quy chế đề ra góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, đã tiến hành kiểm tra 947 lượt tổ chức Đảng và 2.744 lượt đảng viên, có 638 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; thực hiện giám sát 504 tổ chức Đảng và 1.910 lượt đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức Đảng và 48 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 371 tổ chức Đảng cấp dưới. Kiểm tra 33 tổ chức Đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 411 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Nội dung chủ yếu về việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, tham nhũng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính… Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, từ đó phòng ngừa ngăn chặn, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; sự lãnh đạo, hướng dẫn kịp thời của UBKT Trung ương; sự tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, sự phối hợp có hiệu quả giữa UBKT các cấp với các ban, ngành và cơ quan chức năng; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở kịp thời được củng cố, kiện toàn cơ bản đủ số lượng và đảm bảo về chất lượng.

kiem-tra-2-.jpg

Tiếp tục đẩy mạnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là một số cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có vụ, việc còn chậm so tiến độ đề ra; việc nắm bắt thông tin phát hiện dấu hiệu vi phạm; công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác theo dõi kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục sau kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở chưa thực sự được chú ý; vẫn còn một số vụ việc sai phạm kéo dài, phát sinh từ “khuyết điểm nhỏ” nhưng chưa được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời để thành “sai phạm lớn”; một số cán bộ kiểm tra chưa nắm chắc các thủ tục, quy trình, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước nên trong quá trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc chưa được đồng tình, dẫn đến vẫn còn tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian đến, UBKT các cấp trong tỉnh tăng cường tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt Điều 30 – Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trong đó, UBKT các cấp sẽ chủ động phối hợp các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy tham mưu chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ cấp ủy cấp mình, đồng thời, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ cấp ủy theo kế hoạch. Tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy theo dõi, đôn đốc các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và các cấp ủy trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022. Song song đó, triển khai toàn diện nhiệm vụ của UBKT theo Điều 32 - Điều lệ Đảng. Trong đó, tăng cường nắm tình hình, thông tin phản ánh kịp thời tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên; tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là đơn, thư có tính chất phức tạp, kéo dài; xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm đúng quy định, quy trình chặt chẽ. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát để ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm xảy ra đối với đảng viên và tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng qua sự chặt chẽ, nghiêm minh và toàn diện của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. 

Trong năm 2021, qua công tác kiểm tra, UBKT các cấp đã tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 52 đơn; lưu 120 đơn; giải quyết theo quy trình 5 đơn và đang xử lý 7 đơn. Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 104 đảng viên với các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức…

 

Thanh Nhàn