NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 14:17, 22/02/2022

Thống nhất điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

BTO