Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng

Kinh tế - Ngày đăng : 05:49, 10/03/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản đến các địa phương trong tỉnh về triển khai hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công cho toàn bộ danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 4884/KH-UBND ngày 21/12/2021 về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021-2025.

thuy.jpg
Kênh thủy lợi tại Hàm Thuận Nam.

Đặc biệt, cần lưu ý kiểm tra, lại diện tích để đảm bảo quy mô diện tích tưới tiêu của công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trong danh mục hỗ trợ phải nằm trong hạn mức quy định. Cụ thể, diện tích tưới, tiêu công trình thủy lợi nhỏ đối với các xã miền núi không quá 20 ha; các xã, phường, thị trấn còn lại không quá 50 ha. Diện tích tưới, tiêu công trình thủy lợi nội đồng: khu vực các xã miền núi không quá 30 ha, trường hợp đặc biệt không quá 50 ha. Khu vực khác (các xã còn lại) không quá 50 ha, trường hợp đặc biệt không quá 200 ha…

Theo kế hoạch hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh, đến nay toàn tỉnh có hơn 159 công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng bao gồm 22 hồ chứa nước có dung tích từ 50.000- 500.000m3, 127 đập dâng kiên cố và khoảng 1.966 km kênh mương nội đồng và các công trình trên kênh khác. Việc đầu tư xây dựng công trình đầu mối và kênh chính của các hệ thống công trình thủy lợi vừa và lớn cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng do hạn chế về nguồn lực cung như kỹ thuật, thiếu kinh phí tu bổ thường xuyên nên nhiều công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp. Vì vậy, cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng có sự hỗ trợ của Nhà nước để đáp ứng cơ cấu lại ngành nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

K. Hằng