Nhớ lời Bác dạy năm xưa

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngày đăng : 05:37, 16/04/2022

“Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”.
www-baobinhthuan-com-vn_nho.jpg

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III năm 1962.

Bác luôn nhắc nhở đội ngũ nhà báo trong quá trình hoạt động hoạt động trước tiên phải mang tính chiến đấu, tính định hướng và tính quần chúng vì báo chí thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng. Người đặc biệt lưu ý với những người làm báo phải có bản lĩnh và hiểu biết sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phải giữ đúng tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng, tiên phong trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, làm sáng tỏ mục tiêu của cách mạng Việt Nam, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ và thiện cảm của bạn bè quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

TS