Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tuyên truyền biển, đảo

Biển đảo - Ngày đăng : 07:54, 15/05/2022

Tối ngày 14/5/2022, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho hơn 800 giáo viên, học sinh.
anh-1-bao-cao-vien-tuyen-truyen-bien-dao-cho-giao-vien-hoc-sinh..jpeg
anh-2-cac-giao-vien-hoc-sinh-nghe-tuyen-truyen-bien-dao..jpeg

Báo cáo viên Lữ đoàn đã thông tin đến giáo viên, học sinh những nội dung cơ bản về  vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao tình yêu biển, đảo; tinh thần yêu nước, bảo vệ biên giới, hải đảo cho giáo viên, học sinh của trường, góp phần tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bá Tân – Văn Trường