Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

Chính trị - Ngày đăng : 08:21, 18/05/2022

BTO-Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân, cho nước đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới.

Và rồi Người đã đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu thế giới quan, phương pháp luận cách mạng khoa học; tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi ngày càng to lớn. Nước ta từ một xứ thuộc địa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên trở thành nước đang phát triển. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước hoàn thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng cao trên trường quốc tế. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nói, viết về đạo đức, mà Người còn thực hành trước nhất, nhiều nhất. Là Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ coi mình đứng cao hơn nhân dân, không để ai sùng bái cá nhân mình, chỉ tâm niệm suốt đời là người phục vụ trung thành và tận tụy của nhân dân, “như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra mặt trận”.

Ở Người, sự vĩ đại, cao cả được thể hiện thông qua những điều hết sức đời thường và giản dị. Có biết bao câu chuyện chân thực, cảm động về tấm gương đạo đức của Người đã trở thành biểu tượng văn hóa, đạo đức, văn minh. Cả cuộc đời Bác Hồ kính yêu là cả cuộc đời: “Nâng niu tất cả chỉ quên mình”…Đó không chỉ là biểu hiện của đạo đức, lối sống mà còn là phong cách quần chúng, trọng dân và vì dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Sự giản dị của Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng mang tầm giá trị văn hóa, nhưng lại rất gần gũi với cuộc sống của nhân dân, khiến ai cũng có thể học tập và noi theo, “yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc.

anh-ho-chi-minh-lao-dong.jpg
Ảnh nguồn internet

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của internet, mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường; các thế lực phản động, thù địch có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Một tấm gương điển hình, một hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa hơn trăm ngàn lần những lời giáo điều, sáo rỗng, thờ ơ, vô cảm.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Ðảng, mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, như ước nguyện của Người, sánh vai với các cường quốc năm châu.

MAI THANH VĂN