Nhớ lời Bác dạy năm xưa

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngày đăng : 04:52, 24/05/2022

“Quan sơn muôn dặm một nhà

Vì trong bốn biển đều là anh em”.

www-baobinhthuan-com-vn_nho.jpg

Đó là những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong diễn văn tiễn Chủ tịch K.E.Vôrôsilốp và đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô lên đường về nước, ngày 24/4/1957.

Câu thơ trên khẳng định tình đoàn kết thống nhất trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Đồng thời thể hiện rõ nét tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Đó là cơ sở lý luận để Đảng ta xác định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; có chính sách đối ngoại rộng mở; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

TS