Dấu ấn “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Chính trị - Ngày đăng : 05:13, 25/05/2022

Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Những cách làm sáng tạo, linh hoạt trong dân vận khéo đã tạo động lực để tỉnh hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là hành trình không có điểm dừng, trong giai đoạn phát triển đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bình Thuận xác định, phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ then chốt, xây dựng NTM là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể. Để góp phần hoàn thành mục tiêu đó thì công tác dân vận càng phải được tăng cường. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM. Chính vì vậy, hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chương trình công tác dân vận, trong đó có công tác dân vận trong xây dựng NTM. Đặc biệt, sau thành công của Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020; Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021 - 2025.

0a6c9ccc5863993dc072.jpg
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ gặp gỡ Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh -xã Phan Thanh – Bắc Bình.

Có thể khẳng định, quá trình triển khai phong trào “Dân vận khéo” đã có sự lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và được các cấp, các ngành quan tâm đăng ký xây dựng. Đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã xây dựng được gần 2.700 mô hình tập thể và gần 2.000 điển hình cá nhân với nhiều cách làm hay, sáng tạo, có địa chỉ cụ thể và đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đáng chú ý, nhiều cấp ủy cơ sở đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” bám sát các nội dung tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, bằng những việc cụ thể. Hiện nay, có nhiều mô hình được nhân rộng trong toàn tỉnh như: “Chống rác thải nhựa”; diễn đàn “Nghe dân nói, nói dân nghe, giúp dân hiểu, làm dân tin”; “Cựu chiến binh tham gia giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”; “Chính quyền thân thiện”, “Chính quyền điện tử”, “Công chức xin lỗi dân khi trễ hẹn”…

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực sự đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, những khó khăn, bức xúc, các vấn đề, vụ việc nảy sinh trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là ở xã điểm xây dựng NTM. Từ đó, kịp thời phối hợp đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết ổn định, không để xảy ra thành các điểm nóng an ninh, trật tự.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch công tác dân vận, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng, tuyên dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 gắn tiếp tục thực hiện các nội dung “4 không” theo Kế hoạch số 189 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tham gia xây dựng NTM theo hướng tập trung củng cố, giữ vững các mô hình hiện có và tăng cường nhân rộng, phát triển mô hình tại các địa bàn khác…

T.HÀ