Nhớ lời Bác dạy năm xưa

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngày đăng : 06:04, 28/05/2022

“Còn chủ nghĩa đế quốc, còn thực dân, thì còn nguy cơ chiến tranh” .
www-baobinhthuan-com-vn_nho.jpg

Câu nói đó trích trong bài trả lời các nhà báo của Hồ Chủ tịch, đăng trên báo Cứu Quốc, ngày 28 tháng 5 năm 1951.

Câu nói này là lời cảnh giác cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trước những chiêu trò, thủ đoạn lừa bịp mà đế quốc Mỹ thực hiện trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam; để toàn dân, toàn quân nâng cao cảnh giác cách mạng, đoàn kết, nhất trí, anh dũng, kiên cường đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột của đế quốc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và giàu mạnh, văn minh.

TS