NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng (từ năm 2011 đến năm 2020)

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 10:41, 19/07/2022

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo giám sát số 69/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các kiến nghị qua giám sát về quản lý , sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng từ năm 2011 đến năm 2020 .

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

BTO