Thực hiện đề án khuyến công đảm bảo tiến độ, hiệu quả

Kinh tế - Ngày đăng : 05:56, 01/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương tăng cường thực hiện một số nội dung về hoạt động khuyến công trên địa bàn Bình Thuận.

Với Sở Công Thương thì chủ trì, phối hợp sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung về hoạt động khuyến công theo quyết định của UBND tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt năm 2022 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng nội dung, đúng quy định.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Bình Thuận năm 2022.

Đồng thời đẩy mạnh khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023 và những năm kế tiếp theo hướng nâng cao chất lượng, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Phấn đấu xây dựng được đề án điểm trên cơ sở chủ trương, định hướng, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trung lẫn dài hạn và đảm bảo có tác động lan tỏa. Quan tâm hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của Bình Thuận, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhất là những sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực.

Cùng với đó còn chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn Bình Thuận. Tham mưu, đề xuất kiện toàn, sắp xếp tổ chức khuyến công trên địa bàn tỉnh theo định hướng, chủ trương của Đảng - chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Công Thương. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho viên chức làm công tác khuyến công cũng như xây dựng đội ngũ viên chức làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Một số sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu tham gia thực hiện nội dung này. Theo đó, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công tại địa phương. Còn Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Công Thương bàn giao cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp các đề tài, dự án đã nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Qua đó góp phần phát huy hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu, đưa vào thực tiễn sản xuất tại địa phương… Với Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp ngành Công Thương tổ chức đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho các doanh nghiệp.

Riêng chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chương trình khuyến công, cải tiến nội dung thông tin để truyền tải đầy đủ, kịp thời, chính xác về cơ chế, chính sách khuyến công của Trung ương, tỉnh Bình Thuận đến các cơ sở công nghiệp nông thôn và đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Bên cạnh đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan như Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng, Kinh tế - Tài chính phối hợp chặt chẽ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trong công tác triển khai thực hiện chương trình khuyến công. Phối hợp đơn vị chức năng tổ chức và huy động nguồn lực, lồng ghép dự án thuộc chương trình mục tiêu tỉnh, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các đề án khuyến công thuộc chương trình này để triển khai thực hiện tại địa phương mình quản lý…

Đ.QUỐC