NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát về công tác thu hút đầu tư, cấp phép đầu tư và quản lý dự án ngoài ngân sách nhà nước (từ 2019 đến tháng 6/2022)

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 10:23, 03/08/2022

Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác thu hút đầu tư, cấp phép đầu tư và quản lý dự án ngoài ngân sách nhà nước (từ 2019 đến tháng 6/2022) (sau đây gọi tắt là Đoàn giám sát) do 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên (theo danh sách ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

BTO