Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Phải gắn bó, giải quyết yêu cầu chính đáng của nhân dân

08/08/2022, 05:35 - Lượt đọc: 816

Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá việc phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, nhấn mạnh Đảng phải thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Do vậy Đảng, chính quyền phải gắn bó mật thiết và giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Được và chưa được

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định liên quan trực tiếp đến phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Trước đó, Đảng cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ đó, công tác tiếp dân và đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước đi vào nền nếp. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực. Nhiều chương trình giám sát về các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách đối với toàn xã hội; phản biện một số văn bản quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đã được tổ chức để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng hoàn thiện.

cu-tri.jpg
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hữu Thông lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: Ninh Chinh

Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định những ưu điểm: “Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới; quan điểm “dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị được nâng cao; coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng, những vấn đề bức xúc của nhân dân; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng…

Từ những quan điểm, văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp của Bình Thuận đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, bố trí lịch và tổ chức tiếp dân theo Quy định số 11-QĐi/TW và quy chế đã ban hành; qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công dân và chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Công tác xử lý đơn, thư tiếp tục được các cấp, các ngành thực hiện theo quy định, được công dân đồng tình, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Qua tiếp dân và xử lý đơn, thư, chưa có trường hợp công dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có nơi, có lúc chưa thường xuyên. Số lượt công dân đăng ký gặp để phản ánh, kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy rất ít, nhiều nơi không có công dân đăng ký. Quá trình tiếp dân, người đứng đầu cấp ủy một số xã, phường, thị trấn chưa làm tốt việc giải thích để người dân đồng tình, dẫn đến việc người dân tiếp tục đăng ký gặp lãnh đạo cấp trên để phản ánh. Công tác giải quyết đơn, thư được thường trực cấp ủy các cấp chuyển đến tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc còn chậm so với chỉ đạo hoặc chưa kịp thời báo cáo kết quả giải quyết, dẫn đến khó khăn cho việc theo dõi, tổng hợp. Một số phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai còn kéo dài do công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ chưa chặt chẽ, còn thiếu sót, hồ sơ quản lý không đầy đủ, rõ ràng, gây khó khăn trong việc giải quyết. Vẫn còn nhiều trường hợp người dân gửi đơn, thư vượt cấp…

Yêu cầu đặt ra

Xác định rõ, nhân dân luôn là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng...”.

Thời gian đến, công tác tiếp dân, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhân dân là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên và mang lại kết quả cụ thể. Theo đó, cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn, thư phức tạp, kéo dài; hạn chế đơn, thư vượt cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoặc tổ chức làm việc với người đứng đầu cấp ủy cấp dưới và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xử lý đơn, thư. Rà soát, giải quyết dứt điểm, đúng quy định những đơn, thư thuộc thẩm quyền do thường trực cấp ủy chuyển đến…

Có thể khẳng định, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng…”. Do vậy phải luôn dựa vào nhân dân, gắn bó mật thiết và giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền các địa phương.

BẢO TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn là một Đảng bộ có vị trí quan trọng trong Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối luôn đoàn kết tạo ra những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Phải gắn bó, giải quyết yêu cầu chính đáng của nhân dân