BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦYBÌNH THUẬN

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử của Đảng
4 tháng trước Chính trị
Nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng. Việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng không chỉ góp phần tổng kết kinh nghiệm lịch sử, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, mà còn nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO