Ban Nội chính Tỉnh ủy: Khẳng định vai trò trong phòng chống tham nhũng

05/01/2021, 08:07 - Lượt đọc: 42

BT- Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt. Từ đó đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Tám - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trả lời phỏng vấn của Báo Bình Thuận về những kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng tại Bình Thuận.

                
      
   đồng chí Nguyễn Văn Tám - Ủy viên Ban    Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong thời gian vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Tám: Trong những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, giữ vững đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy truyền thống ngành Nội chính Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của công tác nội chính và đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật. Cụ thể, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề xuất, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật hoàn thiện thể chế về PCTN. Đẩy mạnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông trong PCTN. Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTN. Hàng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã tiến hành kiểm tra, rà soát đối với 764 kết luận thanh tra ở 108 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua rà soát, đã phát hiện 16 kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp xác minh, làm rõ 16 vụ/43 người. Việc xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách cũng  đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 6/2020, có 62 người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền phải xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng; trong đó đã xử lý 54 trường hợp. Mặt khác, phát hiện 72 vụ/132 người có hành vi tham nhũng. Đến nay, đã xử lý xong 67 vụ/120 người. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 34 vụ/65 người có hành vi tham nhũng. Đến nay, đã xử lý xong 30 vụ/53 người, đạt 76,5% và đang tiếp tục xử lý 4 vụ/12 người; tổng thiệt hại 18.414,401 triệu đồng; đã thu hồi 14.287,919 triệu đồng, đạt 77,6%. Ngoài ra, ngành Nội chính cũng đã thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và địa phương.

Những kết quả trên cho thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân đã, đang đồng lòng, đoàn kết nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình chính trị, quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh.

Với những kết quả đã được nêu ở trên, vậy đồng chí có thể cho biết đâu là những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Văn Tám: Qua tổng kết, đánh giá bước đầu cho thấy, để đạt được những kết quả trên, thì việc phổ biến, quán triệt và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết làm rõ đến đâu xử lý đến đó, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý là một trong những khâu then chốt. Mặt khác, phải thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật để mỗi người dân hiểu biết và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác PCTN.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy kết quả PCTN là tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực điều hành, quản lý của chính quyền và phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu; khi giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, đoàn thể, các ngành chức năng có liên quan.

Song song đó, việc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả cơ chế quản lý, điều hành, phối hợp của các ngành chức năng trong đấu tranh PCTN, nhất là trong hoạt động phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong đấu tranh PCTN; thường xuyên củng cố, kiện toàn, đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ trong cơ quan chuyên trách đấu tranh, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, do đó đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ rất lớn đối với ngành Nội chính Đảng. Vậy đồng chí có thể cho biết ngành Nội chính Đảng sẽ tập trung triển khai những giải pháp nào để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng?

Đồng chí Nguyễn Văn Tám: Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, bước vào giai đoạn mới, ngành Nội chính tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Một là, tiếp tục quán triệt sâu kỹ, tổ chức và triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của  tỉnh về công tác PCTN. Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN trên cả 3 mặt về nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh đối với vụ việc, vụ án tham nhũng.

Hai là, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh PCTN, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì thường xuyên việc đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo quy định.

Ba là, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Tiếp tục rà soát các quy trình, quy định trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trước hết tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý đất đai, khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường, rừng, môi trường, quản lý tài chính, tài sản công.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, người có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Rà soát, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra về kinh tế - xã hội. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tự kiểm tra nội bộ. Xử lý nghiêm minh, kịp thời trách nhiệm  người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng nhưng không kịp thời chủ động phát hiện, xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện nhiệm vụ PCTN. Cơ quan tiến hành tố tụng các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, kể cả tham nhũng vặt; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Với truyền thống vẻ vang của ngành Nội chính Đảng, tin tưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng ở giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

BẢO TÍN (thực hiện)


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Nội chính Tỉnh ủy: Khẳng định vai trò trong phòng chống tham nhũng