Theo dõi trên

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng

15/11/2022, 05:16 - Lượt đọc: 510

Qua hơn 2 năm thực hiện Hướng dẫn 38 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng, đến nay, hoạt động của đa số các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức, chất lượng được nâng lên so với trước góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ.

Sắp xếp lại tổ chức cơ sở Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 38, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) đã ban hành Công văn số 1668, ngày 4/5/2010 chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình hoàn thiện sắp xếp lại tổ chức cơ sở Đảng, thành lập các đảng bộ cơ sở khối cơ quan Đảng, đoàn thể và đảng bộ cơ sở khối cơ quan chính quyền trực thuộc các huyện, thị, thành ủy. Qua đó, các cấp ủy đã triển khai quán triệt, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về mục đích yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, sự cần thiết phải xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Đến tháng 9/2022, toàn Đảng bộ tỉnh có 18 đảng bộ cơ sở với tổng số 1.832 đảng viên trong đảng bộ cơ sở khối cơ quan Đảng, đoàn thể và đảng bộ cơ sở khối cơ quan chính quyền được thành lập theo Hướng dẫn số 38. Trong đó, có 9 Đảng bộ cơ sở khối cơ quan Đảng, đoàn thể có 92 chi bộ trực thuộc và 537 đảng viên với 103 ủy viên ban chấp hành và 9 Đảng bộ cơ sở khối cơ quan chính quyền có 160 chi bộ trực thuộc và 1.295 đảng viên với 112 ủy viên ban chấp hành. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoạt động của đa số các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức, chất lượng được nâng lên so với trước. Đã rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với tiến độ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy…

Xây dựng Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

Bên cạnh đó, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 33, ngày 18/3/2019 về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN). Theo đó, các cấp ủy cấp huyện đã thành lập ban chỉ đạo để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, thành lập các tổ chức đoàn hội và các tổ chức Đảng trong các DNNKVNN của cấp huyện. Hàng năm đều ban hành chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN tỉnh để triển khai, xây dựng, củng cố hoàn thiện loại hình tổ chức Đảng doanh nghiệp tư nhân. Cấp ủy cấp huyện đã thành lập ban chỉ đạo để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, thành lập các tổ chức đoàn hội và các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Từ năm 2010 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 10 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được thành lập theo Kết luận số 80 và Chỉ thị 33 của Ban Bí thư; giải thể 4 tổ chức Đảng; nâng cấp 13 chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở. Hiện nay, toàn đảng bộ tỉnh có 72 cơ sở Đảng với 1.377 đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ sở đảng trong DNNKVNN; trong đó Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 8 tổ chức Đảng; các huyện, thị, thành ủy có 64 tổ chức đảng. Đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy, việc tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý tổ chức Đảng. Từ đó, góp phần xây dựng hoàn thiện tốt hơn mô hình tổ chức Đảng ở khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn theo Hướng dẫn số 38.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới cả về nội dung và phương thức, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng theo Hướng dẫn 38 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, đổi mới mô hình tổ chức cơ sở Đảng ở cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các đảng bộ, chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ phù hợp điều kiện cụ thể từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng...

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đề án nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên: Đi vào thực chất, tạo chuyển biến tích cực
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang được tổ chức tại Hà Nội sẽ thảo luận và thông qua Đề án nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đề án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên đi vào thực chất và tạo sự chuyển biến tích cực, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng