THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

18/07/2022, 16:06 - Lượt đọc: 2,376

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-VQHXD ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận về Tuyển dụng viên chức tại Viện Quy hoạch xây dựng Bình Thuận thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận năm 2022.

Viện Quy hoạch xây dựng Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Viện) thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có hồ sơ đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Có văn bằng chuyên môn và điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển: Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

h) Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (đối với vị trí việc làm dự tuyển yêu cầu trình độ đại học) hoặc trình độ tương đương bậc 1 (đối với vị trí việc làm dự tuyển yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

- Trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển (có văn bản, tài liệu minh chứng kèm theo) hoặc thuộc một trong các trường hợp miễn thi ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ, tin học để đăng ký dự tuyển, không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. Số lượng viên chức cần tuyển: 08 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận vào làm viên chức: 01 chỉ tiêu.

Người đang ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận.

2. Xét tuyển viên chức: 07 chỉ tiêu.

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, từ ngày 18/7/2022 đến hết này 16/8/2022. (người đăng ký dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu kèm theo thông báo này).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ: đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/01 thí sinh (không thực hiện thu phí tuyển dụng đối với trường hợp đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức)

4. Điện thoại liên hệ: 0252.3825866

Đối với trường hợp đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức, người đăng ký dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và Hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức, gồm:

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã
hội có xác nhận của cơ quan thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

* Lưu ý:

- Đến thời điểm hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, những trường hợp chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng này.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:

1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 9 năm 2022.

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận.

V. Phương thức tuyển dụng:

V.1. Tiếp nhận vào làm viên chức.

Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển chung thì người đăng ký thuộc đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức phải có các điều kiện sau:

- Có thời gian công tác làm công việc phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên. (không kể thời gian tập sự, thử việc)

- Thời gian có trình độ đào tạo chuyên môn đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên.

1. Hình thức: Phỏng vấn.

2. Thời gian: 30 phút (bao gồm chuẩn bị và trả lời).

3. Thang điểm: 100 điểm.

4. Nội dung sát hạch:

a) Về trình độ hiểu biết chung: Nội dung sát hạch liên quan đến đạo đức, lối sống, tác phong, thái độ chính trị đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân của người dự tuyển và những hiểu biết cơ bản liên quan về lĩnh vực cần tuyển.

b) Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nội dung sát hạch liên quan đến kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

V.2. Xét tuyển viên chức.

Việc tổ chức xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ xét tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Tất cả thông tin tuyển dụng viên chức của Viện được đăng tải trên Website Sở Xây dựng: sxd.binhthuan.gov.vn.

.


(0) Bình luận
Bài liên quan
NovaGroup hưởng ứng chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”
Ngày 9-10/7/2022 vừa qua, Tập đoàn NovaGroup đã hưởng ứng, đồng hành cùng Bệnh viện Quân y 175 và nhiều đơn vị, mạnh thường quân khác “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho các hộ dân khó khăn tại tỉnh Bình Thuận.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG