ĐỀ CƯƠNG

Lan tỏa giá trị của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam
một năm trước Văn hóa - Thể thao
Tháng 2/1943, Đề cương Văn hóa Việt Nam - văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hóa, văn nghệ do cố Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Cho đến nay, giá trị và tính hiện thực của bản đề cương này vẫn còn nguyên giá trị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO