Theo dõi trên

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng đi vào thực chất hơn

17/06/2024, 05:05

Đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thế nhưng công tác này vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, là nguy cơ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Do đó, cần quyết tâm khắc phục để thực hành tiết kiệm và chống lãng phí hiệu quả và thực chất hơn.

Những kết quả tích cực

6 tháng đầu năm 2024, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách, giám sát… về THTK, CLP, nhất là trong việc thực hiện đầu tư công, quản lý sử dụng tài nguyên đất đai, chi thường xuyên... Từ đó, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

z5505154063845_689026aa09af18779c2832d9e45b34d7.jpg
Bình Thuận thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt nhiều kết quả.

Điểm sáng nổi lên đó là, tổng số tiền tiết kiệm chi quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh là 9.254 triệu đồng. Để có con số này, các sở ngành đã thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, sửa chữa, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu…

Đối với THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tỉnh đã phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo tập trung, không phân tán, dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ giao kế hoạch vốn đối với các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả các dự án quan trọng, dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Bố trí đủ vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán, các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm để phát huy hiệu quả đầu tư. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đến ngày 30/5/2024 là 671,582 tỷ đồng, đạt 13,21% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, phấn đấu đến cuối năm 2024 giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn. Ngoài ra, thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công. Tiến hành rà soát, cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp. Quy trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định của Luật Đầu tư công; trong đó, phải xác định quy mô đầu tư của dự án phù hợp với khả năng cân đối vốn và từng nguồn vốn được cân đối trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đến nay, đã thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án với tổng mức đầu tư của 22 dự án trước lúc thẩm định là 2.872,66 tỷ đồng, kết quả tổng mức đầu tư của 22 dự án được thẩm định và phê duyệt là 2.859,256 tỷ đồng, tiết kiệm được 13,399 tỷ đồng.

1_20102023184253.jpg

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai 14 cuộc thanh tra và 55 cuộc thanh tra, kiểm tra với 339 lượt tổ chức, cá nhân, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra: 13 cuộc, các cuộc thanh tra còn lại mới triển khai, đang trong còn thời hạn thanh tra. Qua các cuộc thanh tra chuyên ngành đã kết luận phát hiện sai phạm như sau: Phát hiện sai phạm 1,65 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền nêu trên; ban hành 94 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 861,85 triệu đồng, đã thu 848,01 triệu đồng.

Cần đi vào thực chất hơn

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Trong đó nổi lên việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với thời gian quy định. Tổng số cơ quan, đơn vị, địa phương có xây dựng chương trình THTK, CLP năm 2024 là 36/66 đơn vị. Một vài cơ quan, đơn vị vẫn còn chung chung, mang tính hình thức chưa xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm lượng hóa cụ thể bằng số liệu, chưa xác định được các chỉ tiêu trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết kiệm, chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để đặt ra chương trình hành động thiết thực. Phong trào thi đua THTK, CLP chưa được khơi dậy mạnh mẽ và chưa thiết thực. Những tấm gương điển hình về THTK, CLP chưa được phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng kịp thời. Trong cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn tình trạng sử dụng giờ làm việc không đúng mục đích hoặc chưa tiết kiệm trong sử dụng điện, nước cơ quan... Công tác tham mưu chưa thể hiện hết trách nhiệm, tiến độ thực hiện công việc còn chậm, còn để nhắc nhở. Việc quản lý, sử dụng tài sản công ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa được quan tâm, theo dõi sâu sát; một số cơ quan, đơn vị còn chưa quan tâm trong khâu quản lý nhà, đất…

6 tháng cuối năm 2024, Bình Thuận tập trung vào các nhiệm vụ như, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách địa phương. Đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa... Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra THTK, CLP hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tài sản, giám sát việc giao đất, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư, giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư… gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bình Thuận cũng đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP dưới nhiều hình thức. Chú trọng nhân rộng gắn với biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP, kịp thời xử lý các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí; bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí theo thẩm quyền. Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, sẽ rà soát, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ các dự án không giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn tránh tình trạng vốn đã phân bổ nhưng không giải ngân được gây lãng phí và khó khăn trong điều hành. Phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Với việc tập thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật THTK, CLP; nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP của các sở, ngành, đơn vị, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh không chỉ trong năm 2024 và trong giai đoạn tới.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2024): Lời hiệu triệu toàn dân
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc với mục đích động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. 76 năm đã trôi qua, dù bối cảnh đất nước đã đổi thay rất nhiều nhưng sức sống và giá trị hiện thực của phong trào thi đua yêu nước do Người khởi xướng vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng lan tỏa sâu rộng.
Nổi bật
Nhớ lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, huyện Phú Quý ra sức đoàn kết một lòng xây dựng quê hương
Phú Quý là đảo tiền tiêu trên biển Đông của tỉnh Bình Thuận đã vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc vào tháng 7/2014. 10 năm trôi qua, nhưng hình ảnh vị Tổng Bí thư với mái tóc bạc trắng, nụ cười đôn hậu, hiền từ và những lời hỏi thăm ân cần vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của người dân đảo. Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện đảo Phú Quý đã đoàn kết một lòng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng trở nên giàu đẹp hơn.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng đi vào thực chất hơn