Giải pháp nào để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên? . Bài 2

19/09/2022, 14:11 - Lượt đọc: 2,556

Bài 2: Một số đề xuất để xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã xác định “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Những vấn đề đặt ra

Trong những năm qua, công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, chưa giải quyết hiệu quả những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Một số cấp uỷ cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu. Chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế, khó khăn. Năng lực, trình độ của một bộ phận đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng trên một số mặt và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ một số nơi vẫn còn những hạn chế nhất định.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do nhận thức của một số cấp uỷ, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý về vai trò, vị trí, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên chưa sâu sắc, toàn diện. Việc cụ thể hóa Kế hoạch, Chương trình của một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn lúng túng, thiếu giải pháp cụ thể. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng tình hình thực tế. Tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa phát huy hiệu quả.

202209190211421(1).jpeg
Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác năm 2021 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Do đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Để đạt được mục tiêu nói trên đòi hỏi phải đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình TCCSĐ, kiện toàn TCCSĐ đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Đổi mới nội dung, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đa dạng các phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ theo hướng vừa mở rộng dân chủ vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của TCCSĐ. Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục các giải pháp trọng tâm, trọng điểm

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần xác định, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, có tính cấp thiết để xây dựng và ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, chú trọng ban hành các nghị quyết chuyên đề trên từng lĩnh vực cụ thể. Cấp ủy các cấp có thẩm quyền phải kịp thời thành lập mới, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng ở những cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, chia tách, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Đồng thời, giải thể những tổ chức cơ sở đảng không phù hợp về mặt tổ chức, không phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư Đảng uỷ cấp xã  năm 2022.

Cấp ủy đảng phải thường xuyên củng cố, xây dựng nội dung phương thức lãnh đạo cho phù hợp với thực tế ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cấp ủy, đảng viên. Thực hiện tốt việc đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Trong thời gian đến cần nghiên cứu triển khai thực hiện chủ trương cấp ủy viên cấp tỉnh nắm tới TCCSĐ; cấp ủy viên cấp trên trực tiếp cơ sở nắm tới chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và cấp ủy viên cơ sở nắm tới đảng viên, gia đình. Thực hiện việc phân công cấp ủy viên từ tỉnh đến cơ sở tham dự, theo dõi tình hình sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Thông qua việc tham dự sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp có điều kiện và cơ hội sâu sát hơn với cơ sở; nhiều ý kiến, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng từ các chi bộ được phản ánh đến cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều nội dung được chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay sau khi dự sinh hoạt.

Một trong những giải pháp quan trọng đó là cụ thể hóa 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng nhiều nội dung cụ thể gắn với 19 điều đảng viên không được làm sao cho thật dễ nhận biết, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát. Phát động một phong trào sâu rộng để thực hiện gắn với giám sát trong Đảng cũng như khuyến khích giám sát của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong quá trình thực hiện như phát biểu của đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2022.

Với những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua và dưới sự lãnh đạo đúng đắn, năng động, sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những giải pháp phù hợp, hiệu quả, chắc chắn rằng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận ngày càng được củng cố và nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới như Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra…

PHAN MINH QUẢNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thường trực Tỉnh ủy duyệt chương trình, văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh
BTO- Chiều 14/9, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh duyệt chương trình, văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Nổi bật
Nông thôn mới Hàm Thuận Bắc - Hành trình cải thiện tiêu chí
Qua rà soát theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ban hành tháng 3/2022, các xã trên địa bàn Hàm Thuận Bắc bị rớt chuẩn với tổng cộng 23 tiêu chí, hầu hết rơi vào 2 tiêu chí 5, 15. Đến thời điểm gần cuối năm này, khi 2 tiêu chí trên được cải thiện thì phần lớn các xã cũng đồng thời đều đạt chuẩn tiêu chí 18. Dù vậy, hành trình ấy vẫn chưa đưa 2 xã trong kế hoạch năm 2022 về đích nông thôn mới, vì các điểm khó.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải pháp nào để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên? . Bài 2