Theo dõi trên

Kiêm nhiệm chức danh: Hiệu quả từ thực tế

25/04/2022, 07:19

Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bình Thuận bắt đầu triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức và kiêm nhiệm chức danh từ năm 2018. Đến nay, qua thực tiễn các mô hình mới bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

hinh-mo-hinh-moi-1.jpg

Những kết quả tích cực

Tại Đức Linh, để triển khai tốt chủ trương này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngay khi có chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức quán triệt nội dung các đề án đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời rà soát đội ngũ cán bộ, tính toán phương án nhân sự, làm tốt công tác tư tưởng… Đến thời điểm hiện nay, huyện Đức Linh đang triển khai thực hiện mô hình “Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện”; mô hình “Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện”. Về thí điểm mô hình tổ chức mới, huyện đã hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ thành lập Ban Tổ chức - Nội vụ huyện; hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy và Thanh tra huyện thành Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện. Riêng đề án “Thí điểm bố trí Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Đức Linh” đã kết thúc thực hiện đề án theo tinh thần Thông báo số 56-TB/TU, ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Để thực hiện được những chủ trương này, yếu tố con người là quan trọng nhất. Theo đó, Thường trực Huyện ủy đã cân nhắc, lựa chọn nhân sự tiêu biểu để thực hiện những mô hình này. “Khi thực hiện các mô hình trên, cán bộ phải đảm đương nhiều việc hơn, tăng áp lực. Vì vậy, họ phải có năng lực tốt, biết sắp xếp, bố trí thời gian và lịch công tác thật hợp lý, khoa học để đảm bảo hiệu quả”, ông Toàn chia sẻ.

Cũng theo ông Toàn, qua một thời gian thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá các cán bộ kiêm nhiệm đều đảm đương tốt công việc được giao, năng lực chuyên môn ngày càng được nâng lên, việc thực hiện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền luôn kịp thời, đáp ứng nhu cầu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, đối với mô hình tổ chức mới, tỉnh đã triển khai thí điểm tại 2 huyện Đức Linh và Phú Quý. Đối với thí điểm kiêm nhiệm chức danh, tỉnh đã triển khai thí điểm 3 mô hình: Mô hình bố trí Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện tại Đức Linh và Phú Quý; Mô hình bố trí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện tại 5/10 địa phương; Mô hình bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố. Sau hợp nhất đã giảm được 14 tổ chức, phòng, ban chuyên môn; giảm 24 lãnh đạo quản lý và giảm 18 biên chế so với biên chế của từng cơ quan cộng lại trước khi hợp nhất. Đối với thí điểm kiêm nhiệm chức danh, đã giảm được 16 vị trí lãnh đạo quản lý và 16 biên chế. Nhìn chung, việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới, kiêm nhiệm chức danh tại tỉnh Bình Thuận được nghiên cứu, xem xét, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, có sự thống nhất cao trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy; lấy ý kiến của các cơ quan liên quan trước khi thực hiện và nhận được sự đồng thuận của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên.

Giải pháp trong thời gian tới

Bên cạnh một số kết quả nổi bật nói trên, việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Tìm hiểu từ các địa phương thực hiện thí điểm mô hình trên được biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị, địa phương là việc mới, khó, chưa có tiền lệ nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, lúng túng. Hoạt động các mô hình tổ chức mới vừa theo các quy định của Đảng nhưng đồng thời phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước; một cơ quan hợp nhất nhưng tồn tại 2 cơ chế tài chính, 2-3 con dấu riêng. Ngoài ra, việc hợp nhất 2-3 đầu mối tổ chức, tạo áp lực lớn đối với người đứng đầu, đòi hỏi cao về trách nhiệm, trình độ và năng lực của thủ trưởng cơ quan; khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ khá lớn so với biên chế được giao...

Mặc dù có những hạn chế, khó khăn, tuy nhiên những kết quả bước đầu cho thấy những mô hình mới cơ bản phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương trong tỉnh. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của cấp huyện được sắp xếp, kiện toàn theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Do đó, thời gian tới Bình Thuận xác định tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong các cấp, các ngành và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW; các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương. Tiếp tục bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương để xây dựng kế hoạch cụ thể, từ đó tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phân bổ, sử dụng biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh gắn với việc giải quyết tốt chế độ chính sách, tinh giản biên chế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trọng tâm là công tác chính trị tư tưởng, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ. Ngoài ra, tiến hành tổng kết từng mô hình thí điểm để đánh giá toàn diện, khách quan và chủ động nhân rộng các mô hình hiệu quả hoặc kết thúc thực hiện thí điểm đối với từng mô hình, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời căn cứ biên chế được Trung ương giao trong thời gian tới để phân bổ biên chế theo đúng quy định; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu và lộ trình theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị.

Thực tế cho thấy, để đảm nhiệm được vị trí mới mà cấp ủy Đảng đã giao phó, mỗi cán bộ cần phải hội tụ đủ các yếu tố về năng lực, trách nhiệm, sự tâm huyết, tận tụy trong công việc. Ông Nguyễn Thanh Tuấn , Trưởng phòng Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Linh cho biết: “Với chức trách, nhiệm vụ được giao, bản thân tôi phải nỗ lực hết mình, làm tròn trách nhiệm, xác định rõ “vai” trong từng công việc cụ thể để giao việc cho cấp dưới cũng như giải quyết việc thuộc thẩm quyền của mình”.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Hanh bằng nguồn vốn xổ số
BTO- Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Vĩnh Hanh, huyện Tuy Phong do UBND huyện Tuy Phong làm chủ đầu tư.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiêm nhiệm chức danh: Hiệu quả từ thực tế