NGHỊ QUYẾT 20

Cần có suy nghĩ khác về kinh tế tập thể
3 tháng trước Kinh tế
Tại diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “KTTT, HTX phải nhận thức rõ, tự chủ động thoát khỏi những rào cản và vướng mắc mang tính cố hữu để tự lực, tự cường vươn lên từ bàn tay, khung trời, mảnh đất của mình. Không trông chờ, ỷ lại; chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy và hành động theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ hiện đại; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ…”.
  • Thực hiện Nghị quyết số 20: Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả
    một năm trước Kinh tế
    Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể được nâng lên. Kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX có bước phát triển cả về số lượng, quy mô và phạm vi hoạt động.
  • Nghị quyết 20 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
    một năm trước Chính trị
    Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), khu vực KTTT của nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức về phát triển KTTT, mà trọng tâm là hợp tác xã trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chính sách, pháp luật về KTTT được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO