Theo dõi trên

Phấn đấu đưa ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

13/10/2023, 05:38

93 năm xây dựng và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với những trang sử vẻ vang ấy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận đã không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ tỉnh nhà.

Mốc son

Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Ðảng. Chính vì vậy, ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương Ðảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Ðảng. 93 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðội ngũ những người làm công tác tổ chức của Ðảng qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của ngành, góp phần vào những chiến công to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ghi nhận truyền thống vẻ vang và những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Ðảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

xd-dang.jpg
Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.

Cùng chung dòng chảy của lịch sử cách mạng, tại Bình Thuận tháng 8/1949, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất khai mạc. Sau đại hội, các cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy gồm Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Tỉnh ủy được thành lập. Đầu năm 1951, thực hiện chủ trương của Liên Khu ủy khu V về đơn giản các cơ quan, Tỉnh ủy sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức thành Ban Đảng vụ. Tháng 8/1961, Tỉnh ủy tổ chức họp bàn kế hoạch củng cố các ban, ngành, cơ quan giúp cấp ủy tỉnh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, Tỉnh ủy chủ trương lập lại Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đến năm 1964, Ban Tổ chức của cấp ủy có tổ chức bộ máy và cán bộ hoàn chỉnh từ tỉnh đến huyện.

Tự hào đi lên

Tự hào và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, những năm qua ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận không ngừng lớn mạnh, đạt được những kết quả quan trọng. Điển hình là qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu đầy đủ, kịp thời cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Tỉnh ủy, các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương giao được triển khai, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt. Nổi bật, đó là đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức của Đảng và cả hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng quy trình, quy định, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện. Rà soát ban hành các quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm chức danh lãnh đạo quản lý. Thành lập, hợp nhất, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với tình hình của địa phương. Biên chế của cả hệ thống chính trị được quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã thực hiện tinh giản 170 biên chế hành chính, tinh giản và chuyển 2.435 người thuộc biên chế do ngân sách trả lương sang biên chế người làm việc được trả lương từ nguồn thu sự nghiệp, từ đó hàng năm tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, nét nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đó là công tác phát triển đảng viên mới luôn được cấp ủy, người đứng đầu tổ chức Đảng các cấp quan tâm. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có đề ra chỉ tiêu: “Bình quân hàng năm phát triển 2.000 đảng viên và có trên 75% tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Đảng cấp trên cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”. Do đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhanh chóng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới. Theo đó, từng cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cụ thể theo từng năm, sát với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều tham mưu Thường trực Tỉnh ủy văn bản giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều đôn đốc, nắm bắt tình hình kết nạp đảng viên thông qua chế độ thông tin báo cáo vào ngày đầu tháng và giữa tháng, hội nghị giao ban ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức họp trực tuyến với ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh… Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hàng năm số lượng kết nạp đảng viên đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Điển hình như năm 2021, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.030 đảng viên, đạt 101,5% chỉ tiêu; năm 2022, kết nạp được 2.071 đảng viên, đạt 103,6% chỉ tiêu.

Thời gian đến, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tăng cường tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế làm việc, quy định về công tác cán bộ theo hướng phân cấp, phân quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2023 - 2026 theo lộ trình đề ra gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy có giải pháp đột phá về công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, nhất là người đứng đầu. Tăng cường lựa chọn, bố trí cán bộ thông qua thi tuyển và thông qua tiến cử của người đứng đầu, đi liền với chống chạy chức, chạy quyền, hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, công chức của ngành càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, từ đó thấy được trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành “Đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông, chuyên nghiệp”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban tổ chức các cấp ủy Đảng, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực tham mưu, đề xuất triển khai một cách hệ thống, đồng bộ nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh; trong đó nhiều nội dung mới, khó; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng ngày càng được nâng lên; góp phần tích cực, quan trọng vào kết quả chung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp”- Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết.

NGỌC DIỆP - MINH QUẢNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Xây dựng “thế trận lòng dân”, lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng với nhiều quyết định quan trọng đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào sáng 8/10. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng Hội nghị đã đạt được.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phấn đấu đưa ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện