Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa

25/11/2022, 14:26 - Lượt đọc: 366

BTO-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Hòa vừa ký ban hành văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Theo đó, yêu cầu địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cảnh quan môi trường phong phú, sinh động chào mừng Hội thảo khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” (dự kiến vào cuối tháng 11/2022). Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quá trình đó cần lưu ý khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên!; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước! Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế!...

Công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021) theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”.

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11): Phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo cơ hội phát triển du lịch
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của Chiến lược phát triển văn hóa. Trong thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, chú trọng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa