Theo dõi trên

Bài dự thi Giải cờ đỏ: Phát triển đảng viên mới tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng

24/07/2023, 08:21

BTO-Phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, không hoàn thành được vai trò lãnh đạo và sứ mệnh của mình đối với sự nghiệp cách mạng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên: “Bình quân hàng năm phát triển 2.000 đảng viên”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 1/3/2021 về việc tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Đội ngũ đảng viên tiếp tục được tăng lên cả về số lượng và chất lượng; kết quả, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến 30/6/2023,toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 6.848 đảng viên (số lượng đảng viên được kết nạp năm 2022 trên 2.000 đảng viên và 6 tháng đầu năm 2023 808 đảng viên), góp phần nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ từ 38.482 trong năm 2020 lên 41.956 đảng viên trong tháng 6/2023, chiếm khoảng 3,07% dân số và trên 5% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh, cao hơn so với yêu cầu Nghị quyết số 21 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đề ra. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên tăng lên đã góp phần làm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Nổi bật là năm 2022, kết quả phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt 99/80 đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị tổng kết Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, bên cạnh kết quả đạt được, thực tế hiện nay công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với nguồn đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú của các đoàn thể chính trị - xã hội và trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, cơ cấu đảng viên mới kết nạp chưa đều và còn thấp ở các đối tượng. Việc tạo nguồn phát triển đảng một số địa phương còn khó khăn; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong các loại hình chưa thật đồng đều, nhất là đảng viên ở địa bàn dân cư, trong lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội nhập ngũ, quản lý danh sách cảm tình Đảng chưa chặt chẽ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đánh giá, một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng đối với chi bộ trực thuộc trong công tác phát triển đảng viên mới chưa kịp thời. Việc thành lập mới các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và công tác phát triển đảng viên chủ doanh nghiệp tư nhân, tuy có nhiều cố gắng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn còn khó khăn.

Những hạn chế trên, nguyên nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra, chủ yếu là do một số cấp ủy, chi bộ chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác kết nạp đảng viên mới, quyết tâm chính trị chưa cao. Việc thẩm tra, xác minh và xét tiêu chuẩn chính trị đối với quần chúng ưu tú, chưa kịp thời, làm hạn chế động lực phấn đấu nhất là đối với quần chúng ưu tú có liên quan đến tiêu chuẩn chính trị. Mặc dù các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã tập trung chỉ đạo Ban tổ chức các cấp ủy cấp mình tích cực tham mưu và đề xuất kịp thời; vẫn còn một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức lĩnh vực công tác này; vai trò đề xuất, giới thiệu với chi bộ xem xét, tạo nguồn và kết nạp đảng từ đoàn viên, hội viên ưu tú của một số đoàn thể ở cơ sở còn hạn chế, thụ động; công tác kết nạp đảng viên mới ở địa bàn dân cư, vùng ven biển, dân quân tự vệ... còn hạn chế. Một số ít cán bộ làm công tác đảng vụ của tổ chức đảng chưa qua đào tạo nghiệp vụ về công tác đảng dẫn đến lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lễ kết nạp đảng cho học sinh thuộc Đảng bộ Trường THPT Quang Trung huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Theo đánh giá hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các cuộc giao ban các thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh về công tác phát triển đảng viên mới, cho thấy huyện Tuy Phong là đơn vị luôn đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm, như: năm 2020 kết nạp được 213/210 (vượt 1,43%); năm 2021 kết nạp được 202/200 (vượt 1%); năm 2022 kết nạp được 210/200 (vượt 5%). Đạt được kết quả như thế là do Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong thường xuyên tổ chức giao ban với các cơ sở đảng để nghe báo cáo tình hình, tiến độ phát triển đảng của từng cấp ủy cơ sở, qua đó kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tạo nguồn kết nạp đảng và giao chỉ tiêu cho từng cấp ủy cơ sở, giải quyết cho cơ sở nào gặp khó khăn trong quá trình thực hiện; thường xuyên theo dõi, kịp thời đôn đốc đẩy nhanh tăng cường công tác kết nạp đảng bằng cách phối hợp Trung tâm chính trị huyện rà soát danh sách tạo nguồn phát triển đảng mở các lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, theo dõi bồi dưỡng đoàn viên, hội viên để giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong hàng năm xây dựng kế hoạch phát động thi đua về chuyên đề công tác phát triển đảng viên mới nhằm biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng; ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao. 

Tạo sự kế thừa, phát triển liên tục

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục lãnh đạo phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi cán bộ đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với đó, tăng cường phát triển đảng viên trong các tổ chức hội quần chúng, trong học sinh, sinh viên, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Kiểm tra, giám sát, thẩm định chặt chẽ việc đề nghị xét, kết nạp đảng viên mới theo quy định Điều lệ Đảng.

Năng lực lãnh đạo của một tổ chức đảng phụ thuộc rất lớn vào số lượng, chất lượng đảng viên, vì số lượng đảng viên góp phần làm tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng, chất lượng sẽ phát huy được trí tuệ của các đảng viên trong hoạt động lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng. Do đó, cần chú trọng lấy chất lượng làm chính, tránh chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà xem nhẹ chất lượng. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng. Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên. Gắn nội dung sinh hoạt với các hoạt động phát triển đảng viên, chăm lo đời sống và thu nhập cho đoàn viên, hội viên, động viên, tạo điều kiện để họ tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… Chi bộ phải tôn trọng ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội một cách khách quan. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng. Chỉ có thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm mới giúp cho cấp ủy đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế đó, rút ra những kinh nghiệm thành công và chưa thành công… Qua đó, có những chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trực tiếp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới góp phần không nhỏ trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng, các tổ chức Mặt trận, đoàn thể trong hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng. Phát triển đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị, cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội như đoàn thanh niên, công đoàn… nhằm thu hút đoàn viên tham gia. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực tạo nguồn để kết nạp đảng, mục đích tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng.

BẢO CHI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 36: Phấn đấu để Bình Thuận có nền công nghệ sinh học phát triển
Tập trung phát triển, phấn đấu đưa Bình Thuận trở thành tỉnh có nền công nghệ sinh học phát triển với các trung tâm nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học.
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một nhà báo chân chính, một tấm gương mẫu mực
Khi được biết thông tin rất đau buồn từ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương về việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến đã từ trần, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam buồn thương, tiếc nuối và kính trọng, đặc biệt là những người làm báo như chúng tôi. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài dự thi Giải cờ đỏ: Phát triển đảng viên mới tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng