Theo dõi trên

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp: Nỗ lực khẳng định vai trò lãnh đạo

19/01/2024, 05:58

Trong bất cứ thời điểm nào, Đảng ủy Khối luôn nỗ lực để khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của các tổ chức Đảng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Đó là khẳng định của đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

z5085169200992_5a2d7a025eedcdef3299ec32fb7ac267.jpg

Đánh giá thực trạng

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 82 tổ chức cơ sở Đảng; đến ngày 20/12/2023, đã chuyển giao 4 tổ chức cơ sở Đảng ở các ngân hàng về trực thuộc Đảng bộ các Ngân hàng Trung ương theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 78 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 39 chi bộ cơ sở và 39 Đảng bộ cơ sở với 5.358 đảng viên. Trong năm 2023 được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với các hoạt động của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các bộ, ngành cấp trên giao góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện tốt; hoàn thành tốt đợt sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên”, triển khai học tập, quán triệt kịp thời tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong năm Đảng ủy Khối đã hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ. Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở rà soát quy hoạch cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở giai đoạn 2025 - 2030. Thực hiện hoàn thành vượt mức 0,66% chỉ tiêu kết nạp Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2023; thực hiện tốt công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; hoàn thành việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên theo thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự cấp ủy cơ sở; tập trung kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với đảng viên, quần chúng phục vụ công tác cán bộ và kết nạp Đảng; chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo công đoàn cơ sở hoàn thành việc đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các đoàn thể Khối thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần cùng với các cấp, các ngành, địa phương thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác xã hội, từ thiện.

hop.png

Cùng với những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, đó là một số cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2023, còn chậm so với yêu cầu. Vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo theo quy trình, quy định. Việc triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở còn chậm so với kế hoạch đề ra từ đầu năm. Việc tổ chức sinh hoạt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nơi thực hiện chưa thường xuyên...

Nỗ lực khẳng định

Với số lượng đảng viên đông, nhiều đồng chí nắm giữ những chức vụ trọng trách của các cơ quan Đảng, chính quyền tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của Bình Thuận. Do vậy trong thời gian tới, toàn Đảng bộ xác định phải không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, bộ, ngành Trung ương, hội đồng quản trị giao. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Khối; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, cấp ủy; kịp thời kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở khi thiếu; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết nạp đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng; thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; trong đó chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở, tổ chức Đảng. Tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên theo thẩm quyền. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối…

Một số chỉ tiêu chủ yếu: Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện đạt 95% trở lên các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, kinh doanh được giao. Có 100% tổ chức Đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 100% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Phấn đấu kết nạp 300 đảng viên mới. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Khối được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phân cấp cho cấp huyện điều hành, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, sáng nay 16/1, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tham gia thảo luận tại tổ 15.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp: Nỗ lực khẳng định vai trò lãnh đạo