Đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021: Trọng “chất” hơn trọng “lượng”

23/06/2022, 05:38 - Lượt đọc: 558

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt.

Đánh giá thực chất

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm để xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền và xây dựng kế hoạch khắc phục các sai phạm, khuyết điểm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên đã ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn.

hn.jpg
Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ảnh tư liệu.

Quán triệt chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhận xét đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021 phải tiến hành chặt chẽ, thực chất. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021 như sau: Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đã phản ánh đúng thực chất; tỷ lệ tập thể và cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đảm bảo 20% theo quy định của Trung ương, xếp loại 46 tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền đánh giá xếp loại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên: Tính đến thời điểm đánh giá chất lượng, toàn Đảng bộ tỉnh có 39.899 đảng viên. Trong đó, số đảng viên phải đánh giá, xếp loại chất lượng 36.771 đồng chí; số đảng viên đã được đánh giá xếp loại 36.449 đảng viên; 322 đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại (chủ yếu đảng viên đi làm ăn xa); so đảng viên không phải đánh giá, xếp loại (miễn công tác và sinh hoạt Đảng) 3.128 đảng viên. Trong đó, cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái có 1 đảng viên; đảng viên chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu có 14 đảng viên, đảng viên là công chức, viên chức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ là 17 đảng viên, đảng viên bị xử lý kỷ luật trong năm là 145 đảng viên và 7 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ với lý do khác.

Kiểm soát chặt quyền lực

Việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 2135, ngày 8/6/2020 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan trong công tác cán bộ. Nắm vững, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, của cấp trên về công tác cán bộ; bảo đảm khách quan, công tâm, trung thực, chính xác, thận trọng, chặt chẽ trong tham mưu công tác cán bộ. Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực đến cấp có thẩm quyền những nội dung có liên quan đến công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước, của cấp trên trong công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ. Từ khi có quy định đến nay, chưa có trường hợp cán bộ vi phạm hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, kỷ luật.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 465, ngày 22/5/2022 chỉ đạo thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có khuyết điểm trong quá trình rà soát, xử lý sai phạm. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn đọng trong thực hiện Kết luận số 48-KL/TW Kết luận số 71-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả xử lý các trường hợp sai phạm trong công tác cán bộ báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất ngày 30/6/2022. Đến nay chưa phát hiện các trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thực hiện không đúng quy trình, thủ tục hoặc có dư luận tiêu cực khác trong công tác cán bộ.

Trong quý III/2022, sẽ diễn ra đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, vì vậy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025: Để công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, bảo đảm chặt chẽ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025, theo kế hoạch các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở phải hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trước ngày 30/9/2022. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng các ban Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy sang làm việc các cơ quan khối Nhà nước hoặc các huyện để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn và tạo nguồn cán bộ kế thừa.

Kết quả đánh giá, xếp loại như sau: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 3.754/36.449 đảng viên (chiếm tỷ lệ 10,30%), đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 29.541/36.449 đảng viên (chiếm tỷ lệ 81,05%); đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 2.970/36.449 đảng viên (chiếm tỷ lệ 8,15%); đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 184/36.449 đảng viên (chiếm tỷ lệ 0,5%).

NHƯ NGUYỄN

Bài liên quan
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại hội TDTT sẽ được tổ chức theo phương án an toàn
Ông Bùi Thế Nhân – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTTDL) đã có những đề xuất nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức các môn và khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022. Lễ khai mạc đại hội TDTT tỉnh sẽ là bữa tiệc thể thao đầy đủ tinh thần, sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa và du lịch trong sự kiện được mọi người chờ đợi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021: Trọng “chất” hơn trọng “lượng”