Theo dõi trên

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền

06/06/2022, 05:27

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Để triển khai thực hiện tốt Kết luận trên, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác thông tin tuyên truyền cần phải được chú trọng hơn nữa, phải thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm.

xay-dung.jpeg
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mục tiêu

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh vào cuộc sống. Qua đó tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Thông qua tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá của cả nhiệm kỳ, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh, nhất là trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhiệm vụ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xác định công tác thông tin, tuyên truyền phải chú trọng việc triển khai và kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đặc biệt là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và kết quả bước đầu phục hồi nền kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch Covid-19. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Quán triệt sâu sắc nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 63 - KH/TU, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Thường xuyên tuyên truyền công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Các ngành, các địa phương phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nghị quyết của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt Đảng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tự phê bình, phê bình và tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội để huy động nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

P.V


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cần ban hành bộ tiêu chí để nhận diện, đánh giá kinh tế tuần hoàn
BTO-Chiều nay 2/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
Nổi bật
Ra mắt mô hình kho mở Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm
BTO-Sáng 16/7, Bảo tàng tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình kho mở Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm tại Bắc Bình. Đây là một nội dung trong Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền