Hàm Tân: Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

26/04/2022, 05:46 - Lượt đọc: 150

Công tác phòng chống tham nhũng được UBND huyện Hàm Tân xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nên hàng năm đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhất là công tác công khai minh bạch trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

Theo ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng được giao cho UBND huyện cũng đã xây dựng Kế hoạch số 168, triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện và tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 7 xã, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân những văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định các nội dung công khai minh bạch về tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. UBND huyện đã chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công. UBND huyện đã thực hiện phân bổ dự toán chi cho các đơn vị theo định mức, mức chi đã được HĐND huyện thông qua. Các chế độ lương, phụ cấp, các khoản chi khác được phân bổ theo đúng quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng quy tắc ứng xử của cơ quan, đơn vị mình và quán triệt đầy đủ cho cán bộ, công chức, viên chức để chấp hành nghiêm túc. Toàn huyện chỉ có 1 cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội, nên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ngoài ra, đã xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác một số công chức, viên chức cho phù hợp với chuyên môn. Các phòng, ban, các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật kịp thời những thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mới ban hành và tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính. UBND huyện đã đầu tư cải tạo mở rộng, mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận một cửa huyện và Bộ phận một cửa 2 thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh. Hàng năm 68/68 cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập và đã có 310 người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Qua các đợt thanh tra, các ngành chức năng huyện không phát hiện hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁNH HUYỀN

Bài liên quan
Kiêm nhiệm chức danh: Hiệu quả từ thực tế
Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bình Thuận bắt đầu triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức và kiêm nhiệm chức danh từ năm 2018. Đến nay, qua thực tiễn các mô hình mới bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng