Theo dõi trên

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

29/01/2024, 05:18

.

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2020 - 2025 đã đi qua hơn nửa chặng đường, với sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, Bình Thuận đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong đó công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua đó ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…

z5026593195066_5cf5ed19f6e7ca8624393e206daf8068.jpg

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức, văn hóa trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao. Việc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã bảo đảm nghiêm túc, kịp thời; nội dung, phương pháp, hình thức học tập có nhiều đổi mới. Điểm nhấn của công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua là Tỉnh ủy đã phát động và đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” ở các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đảng viên trong toàn tỉnh, đồng thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, sinh hoạt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái, chúng ta đã ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang web, fanpage (trang), group (nhóm), mạng xã hội đăng tải thông tin sai trái; thu thập thông tin, củng cố chứng cứ phục vụ công tác đấu tranh, xử lý. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát, nắm chắc và chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường theo dõi tình hình dư luận, các trang, mạng xã hội; đồng thời, định hướng các cơ quan tuyên truyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tầng lớp nhân dân đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng bám sát hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức Đảng; việc kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tập trung; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và việc thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao; nhiều vụ việc tồn đọng, nổi cộm được tập trung chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Về nội dung, phương thức lãnh đạo, các cấp ủy cơ sở đã tập trung đổi mới nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở; đề ra những chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cùng với đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, các cấp ủy cơ sở còn bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; nhiều cấp ủy đã ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ, ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ... Bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp, nhất là khả năng phát hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn lúng túng, hạn chế, sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức, sinh hoạt chuyên đề chưa được coi trọng, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu. Kết nạp đảng viên ở một số nơi còn chạy theo số lượng, chưa coi trọng chất lượng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; việc rà soát, sàng lọc đảng viên chưa thường xuyên. Tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất đạo đức của một bộ phận đảng viên giảm sút, nhất là người đứng đầu ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa tốt, còn xảy ra tình trạng vi phạm bị xử lý kỷ luật…

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới của công tác tổ chức xây dựng Đảng, yêu cầu đặt ra là phải không ngừng cần nâng cao chất lượng cấp ủy, trong đó chú trọng nâng cao nghiệp vụ của cấp ủy; tập trung đào tạo bồi dưỡng đối với cấp ủy đã được bầu. Gắn việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy trên cơ sở đánh giá việc tinh giảm tổ chức cơ sở đảng từ việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong thời gian vừa qua và đưa ra phương hướng giải quyết sắp tới. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở. Đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Cùng với đó các chi bộ phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu, tính lãnh đạo trong sinh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Đánh giá đúng thực trạng, xây dựng kế hoạch phát triển số lượng đảng viên với mức tăng hợp lý, trên cơ sở coi trọng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, động cơ của người xin vào Đảng phù hợp với thực tế của từng địa phương, ngành, lĩnh vực; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú…

Nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới còn rất nặng nề, nhưng với những chuyển biến và kết quả quan trọng đã đạt được cùng sự nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp, tin rằng công tác xây dựng Đảng sẽ tiếp tục là tiền đề quan trọng để các cấp, ngành, địa phương tiếp tục gặt hái những thành tích mới, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện tỉnh
BTO-Tại kỳ họp thứ 20 (chuyên đề) diễn ra ngày 26/1, HĐND tỉnh khóa XI đã thảo luận, thông qua 12 nghị quyết quan trọng, trong đó có thông qua Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện tỉnh.
Nổi bật
Ra mắt mô hình kho mở Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm
BTO-Sáng 16/7, Bảo tàng tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình kho mở Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm tại Bắc Bình. Đây là một nội dung trong Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng