Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2022): Luôn phát huy vai trò đi trước - mở đường

01/08/2022, 05:31 - Lượt đọc: 9,480

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc. Đó là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí hàng đầu trong phương châm lãnh đạo cách mạng của Đảng. Trải qua lịch sử 92 năm đấu tranh xây dựng và phát triển, công tác Tuyên giáo luôn đi đầu và có đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Những chặng đường lịch sử vẻ vang

Cách đây 92 năm, ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm ngày quốc tế chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Tài liệu có sức cổ vũ to lớn quần chúng đứng lên đấu tranh, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu hoạt động quan trọng trong công tác tuyên giáo, là Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Trong suốt chặng đường phát triển 92 năm qua, bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4360a697-df69-42eb-adc1-4a05b4e0eb0e.jpeg
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.

Tại Bình Thuận, trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp cách mạng, tháng 11/1976, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1352 về việc thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tháng 4/1992, thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh Thuận Hải được chia thành 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận được thành lập lại, củng cố tổ chức và đi vào hoạt động. Có thể thấy, mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước đều đặt ra cho công tác Tuyên giáo nói chung và công tác tư tưởng của Đảng nói riêng những khó khăn, thách thức nhất định. Song, ngành Tuyên giáo tỉnh đã không ngừng nỗ lực, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, sau 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), công tác tuyên giáo của tỉnh đã có sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả. Trong những năm gần đây, Ban Tuyên giáo các cấp luôn tham mưu tốt cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng kiến thức mới, tạo chuyển biến về nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

480ffe9f-909f-4b64-9a2e-df296c800b80.png
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi.

Mặt khác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng và tổ chức hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”. Từ thực tiễn công tác và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân tuyệt đối trung thành và luôn kiên định, kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời ra sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả của công tác tuyên giáo, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kịp thời phát hiện và cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền, nhân rộng nhằm động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chuyên đề toàn khóa Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Trước mắt, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh năm 2022. Đồng thời, quan tâm công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm của xã hội; kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…

Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 1/8 là dịp để cán bộ và đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của đảng trên địa bàn tỉnh ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh.

THU HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy:
 Thăm, tặng quà các gia đình chính sách
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, ngày 24/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 2 đoàn đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tại 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2022): Luôn phát huy vai trò đi trước - mở đường