Theo dõi trên

Phát huy giá trị văn hóa, con người, xây dựng La Gi phát triển bền vững

27/05/2024, 05:03

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi luôn xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là một trong những nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực...

Quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa

Theo Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, trong bối cảnh ở thị xã có nhiều khó khăn, thách thức; song với sự quyết tâm trong chỉ đạo và điều hành, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng và phát triển văn hóa, con người với nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó, các cuộc vận động, phong trào, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Xây dựng phường đạt chuẩn “Đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn thị xã…

nghi-th.jpeg
Lễ hội Văn hóa – Du lịch Dinh Thầy Thím tại thị xã La Gi thu hút đông đảo du khách đến thăm viếng.

Cùng với đó, thị xã La Gi đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Đến nay, thị xã có 1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; nhà thiếu nhi, thư viện. Bên cạnh đó, các công viên được đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang sạch đẹp hơn. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã có 4 Trung tâm Văn hóa - Khu thể thao xã; 64 nhà văn hóa thôn, khu phố thuộc 62/65 thôn, khu phố, có 2/5 phường đã thực hiện quy hoạch Trung tâm Văn hóa - Khu thể thao phường...

Song song, thị xã đã tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương. Hiện nay, trên địa bàn thị xã La Gi có nhiều di tích được xếp hạng, các lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân được tổ chức theo đáo lệ hàng năm. Đặc biệt, Lễ hội Văn hóa – Du lịch Dinh Thầy Thím đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 62 vào năm 2022. Hàng năm vào dịp tổ chức lễ hội đã thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương cũng như thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch của thị xã...

Xây dựng con người thị xã phát triển toàn diện

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Ban Thường vụ Thị ủy xác định sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và cấp ủy các cấp đối với lĩnh vực văn hóa. Tập trung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, lòng yêu nước, yêu quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng đô thị văn minh, lịch sự, an ninh trật tự và cảnh quan sạch đẹp. Đi đôi với đó, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa phù hợp thực tiễn địa phương và trong tình hình mới.

Đồng thời, quan tâm xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, nhất là các chuẩn mực văn hóa, đạo đức nghề nghiệp; tăng nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; có giải pháp hữu hiệu nhằm bảo tồn và phát huy các di tích, danh thắng của địa phương; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tập trung xây dựng con người thị xã La Gi phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, phát huy đội ngũ làm công tác văn hóa; chú ý xây dựng đội ngũ trí thức; bồi dưỡng và tổ chức lực lượng sáng tác, quảng bá, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác, tạo ra nhiều tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị cao, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân...

KIM ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giáo dục học sinh qua di sản văn hóa
Bảo tàng ngày nay không còn là ngôi nhà cất giữ những báu vật của loài người, nơi lưu giữ những ký ức của các dân tộc, các nền văn hóa mà cùng với quá trình phát triển của xã hội, bảo tàng giữ vai trò ngày càng lớn trong đời sống xã hội, ở đó khách tham quan có thể học tập, nghiên cứu, giao tiếp, sáng tạo và giải trí.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy giá trị văn hóa, con người, xây dựng La Gi phát triển bền vững