Theo dõi trên

Thực hiện tốt Điều lệ Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, tận tụy phục vụ nhân dân

04/08/2023, 05:44 - Lượt đọc: 1,104

Thực hiện Quy định số 24- QĐ/TW “Về thi hành Điều lệ Đảng” do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/7/2021.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện kịp thời đến chi bộ và từng đảng viên; các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên để tổ chức thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc tốt, tận tụy phục vụ nhân dân.

tong.jpg
GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ thực trạng…

Trong những năm qua, cùng với cả nước, các cấp ủy, tổ chức Đảng tỉnh nhà ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức, về đạo đức và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và phù hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, hiệu lực và chất lượng văn bản được nâng lên, thuận lợi hơn trong triển khai thực hiện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nhất là việc đổi mới học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết ở cấp ủy cơ sở được quan tâm đúng mức. Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ đúng quy trình, quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được chú trọng. Công tác dân vận được tiếp tục đổi mới và đi vào chiều sâu; khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng đổi mới thiết thực, hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ở cấp cơ sở chưa nhận thức sâu kỹ, chưa chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chưa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, về đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số cấp ủy, sở, ngành, cơ quan, đơn vị còn chậm; chất lượng cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy trực thuộc vẫn còn hạn chế. Việc vận dụng, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số nơi, trong một số lĩnh vực kết quả đạt thấp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chưa kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn về công tác xây dựng Đảng. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng ở một số cấp ủy và đảng viên thực hiện chưa nghiêm nên dẫn đến vi phạm, nhất là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, về quản lý tài chính, dự án, quản lý đất đai, chính sách dân số, phẩm chất đạo đức, lối sống... nhưng chưa kịp thời kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng. Việc nắm tình hình, đề xuất giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh trong nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời, còn biểu hiện lúng túng, thiếu linh hoạt, đồng bộ. Chất lượng giải quyết một số vụ án tham nhũng kết quả chưa cao, tiến độ giải quyết có vụ còn chậm; việc xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực còn chậm so với yêu cầu…

…đến yêu cầu nhiệm vụ

Để các tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn tỉnh thực hiệt tốt hơn nữa Điều lệ của Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng quản lý; yêu cầu đặt ra cho cấp ủy Đảng các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thường xuyên quán triệt cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng gắn với quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp trên ban hành trong nhiệm kỳ để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn lãnh, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy và hệ thống chính trị là vấn đề cốt lõi, có tính chất quyết định đến kết quả thực hiện Điều lệ Đảng. Quá trình tổ chức thực hiện phải giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Người đứng đầu các cấp phải thực sự mẫu mực, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, đồng thời cần kiên trì, cầu thị và lắng nghe. Phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết gắn với đánh giá kết quả thực hiện, chú ý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn để từ đó rút kinh nghiệm, kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp trên xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định nhằm phục vụ yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng chính quyền vững mạnh. Đảng phải lãnh đạo xây dựng hệ thống hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy; nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp là yếu tố quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phải giữ gìn đoàn kết trong cấp ủy gắn với phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức Đảng đúng thực chất, góp phần tích cực trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, tọa đàm các kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đảng. Quan tâm thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng. Các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tham mưu và các ngành có liên quan phát huy tốt vai trò tham mưu xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là những nơi, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; chú ý giám sát việc khắc phục hạn chế, thiếu sót sau kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục triệt để những vi phạm và yếu kém còn tồn tại.

BẢO TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao 16 giải thưởng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”
Sáng 1/8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ trao giải “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023” (gọi tắt cuộc thi).
Nổi bật
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh - Khóa XI
Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) vừa tổ chức kỳ họp thứ 19 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lĩnh vực tư pháp năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp. Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hiện tốt Điều lệ Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, tận tụy phục vụ nhân dân