Theo dõi trên

Xây dựng con người Bình Thuận có nếp sống văn hóa lành mạnh

25/07/2019, 09:00

BT- Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ, có nhiều dân tộc cùng sinh sống đã tạo nên các giá trị, bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú. Hoạt động mở rộng đầu tư và phát triển tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh ta có cơ hội tiếp cận, hội nhập, phát triển. Trong đó ngành du lịch phát triển mạnh, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng hàng năm… Tất cả những vấn đề trên đều tác động đến việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Thuận theo Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

                
      
Diễn đàn Sống như những đóa hoa – một hoạt    động văn hóa lành mạnh cần được nhân rộng. Ảnh: Đ.Hòa

 Nâng dần đời sống tinh thần

Thực tế trong 5 năm (2014 - 2019), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể xác định là “hạt nhân” của việc thực hiện Nghị quyết số 33 của Trung ương và Chương trình hành động số 29 của Tỉnh ủy, từ đó có những điều chỉnh các danh hiệu thi đua gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt chú trọng xây dựng “Gia đình văn hóa”, đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình. Việc xây dựng môi trường đoàn kết, dân chủ, văn minh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tích cực triển khai và thường xuyên sơ kết, đánh giá, nhân rộng những mô hình, cách làm hay. Cùng với đó là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, nâng chất lượng giáo dục toàn diện, dạy làm người gắn liền với dạy chữ. Vận động quần chúng, vai trò quan trọng của giới trí thức thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, làm chủ văn hóa; kịp thời uốn nắn những lệch lạc và giải quyết vấn đề mới nảy sinh.

Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng 8/10 trung tâm văn hóa – thể thao cấp huyện. Các thiết chế văn hóa, thể thao sau khi xây dựng bước đầu phát huy hiệu quả trong hoạt động. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng rãi, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, bồi dưỡng các phẩm chất, nhân cách con người. Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với các lễ hội tiêu biểu của tỉnh được duy trì theo hướng nâng dần chất lượng theo đúng phong tục, văn hóa truyền thống dân tộc, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân…

 Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Tuy nhiên hiện nay một số phong trào văn hóa sau một thời gian trở thành hình thức. Nhiều tiêu chuẩn hướng dẫn từ trên xuống mang tính cào bằng và không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ sở, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa nhiều, các thiết chế văn hóa còn thiếu… Đây là những vấn đề cần giải quyết để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Ngô Minh Chính cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh, sở đã đề ra các giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch các công trình văn hóa xã hội. Giữ vững và phát huy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa kết hợp phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa, nghệ thuật, nâng cao chất lượng các chương trình đưa văn hóa về cơ sở.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh nhấn mạnh: Phải tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, cụ thể là xây dựng và phát huy vai trò của gia đình, bởi gia đình no ấm, hạnh phúc thì xã hội mới phát triển lành mạnh. Xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, dân chủ, văn minh trong các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo thực chất. Phát huy vai trò nêu gương của thầy, cô giáo và tăng cường giáo dục truyền thống cho học sinh. Xây dựng văn hóa trong Đảng, cơ quan Nhà nước và các đoàn thể gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng văn hóa trong kinh tế, nhất là văn hóa ứng xử, đạo đức kinh doanh, chống gian lận thương mại. Cuối cùng là xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của mọi thành viên trong xã hội. Ngoài ra, Phó Bí thư cũng cho rằng chúng ta phải sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Nghiên cứu, xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa con người Bình Thuận để phát triển bền vững, nhất là giáo dục lòng yêu nước, kỹ năng sống, lối sống lành mạnh. Thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh… 

    
    Việc xây   dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được xác định là nhân tố quan   trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng văn   hóa trong chính trị được cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thông   qua nội quy, quy chế, quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong, lề lối   làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức; cải cách hành chính, góp phần   giảm các thủ tục rườm rà, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thùy Linh(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng con người Bình Thuận có nếp sống văn hóa lành mạnh