Theo dõi trên

Kỷ niệm 10 năm tái lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận: Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, kiên trung

14/07/2023, 05:22 - Lượt đọc: 10,440

Năm 2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận được tái thành lập, để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 10 năm qua Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có nhiều đóng góp tích cực, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác Nội chính Đảng.

Từ đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân.

z4511578098415_41a388c1ec98cf7998b07dc0c93acab3.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận.

“Chất thép” trong xây dựng Đảng

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 183-QĐ/TW và Công văn số 155-CV/TW, ngày 8/4/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ lãnh đạo của Ban Nội chính tỉnh (thành) ủy trực thuộc Trung ương. Ngày 27/6/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 944-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy và Quyết định số 945-QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế, mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy được tái lập trên cơ sở sát nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và điều động, thuyên chuyển một số công chức của các ban ngành trong và ngoài tỉnh.

Trong 10 năm tái lập, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là sự biến động về nhân sự do nghỉ hưu, luân chuyển công tác nhưng đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn cố gắng, nỗ lực trong công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Nổi rõ là: Từ năm 2013 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hoặc phối hợp tham gia trên 39 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân, xử lý đơn thư và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Với nỗ lực, quyết tâm cao, trong 10 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp cùng các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa 35 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và 11 vụ việc, vụ án về an ninh trật tự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã xử lý xong 37/46 vụ. Trong quá trình tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về chủ trương, định hướng xử lý 19 vụ án, vụ việc; tổ chức làm việc với các cơ quan bảo vệ pháp luật để rút kinh nghiệm trong công tác xử lý 4 vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã theo dõi, đôn đốc xử lý xong 34/37 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và 92/118 vụ việc, vụ án về an ninh trật tự.

2020-tp-th-bnctu.jpg
Tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận.

Trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện đảm bảo theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu, xử lý hiệu quả đơn thư gửi đến Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định. Qua đó, nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng và củng cố niềm tin của người dân. Từ những kết quả trên cho thấy, ngành Nội chính chính là “tai mắt” của Đảng trên lĩnh vực PCTNTC, kiểm soát quyền lực và cải cách tư pháp.

Xứng đáng là “thanh bảo kiếm”

Song song với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị thì công tác xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể luôn được Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm thực hiện. Nhờ đó, tổ chức bộ máy của cơ quan ngày càng hoàn thiện hơn, thường xuyên được quan tâm kiện toàn. Chi bộ, các đoàn thể luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ do đoàn thể cấp trên giao; số lượng đảng viên chi bộ tăng đáng kể, từ 7 đảng viên khi mới thành lập, đến nay đã được 19 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Ban Nội chính Tỉnh ủy không ngừng học tập, nghiên cứu, trau dồi đạo đức cách mạng; nắm chắc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có trình độ, năng lực, tận tụy, trách nhiệm với công việc, chất lượng tham mưu ngày càng nâng lên; có lập trường quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; nỗ lực rèn luyện để trở thành người cán bộ Ngành Nội chính Đảng thật sự “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng và Nhà nước xác định nếu không cương quyết đấu tranh PCTNTC thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của chế độ, đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Cho nên công tác nội chính Đảng nói chung, công tác đấu tranh PCTNTC nói riêng, sắp tới sẽ rất khó khăn, phức tạp. Chính vì lẽ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Nội chính Tỉnh ủy quyết tâm, tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, quy chế làm việc; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC, cải cách tư pháp; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nhìn lại 10 năm hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy từ khi tái lập đến nay, mặc dù có những lúc gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, các cấp, địa phương, sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức qua các giai đoạn đã góp phần rất lớn cho công tác nội chính của tỉnh nhà, nhất là công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường để phát triển kinh tế. Những kết quả đạt được của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Nội chính Đảng. Như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Các cơ quan nội chính là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là “thanh bảo kiếm” sắc bén và “lá chắn” vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, kỷ cương của xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ”.

Với những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã góp phần vào công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Điển hình là Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014; tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý các vụ án, vụ việc về nội chính và tham nhũng năm 2015 và năm 2019; tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng ngành Nội chính Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Biểu dương Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy là “Điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020” và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh.  

THANH NHÀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác Tuyên giáo
Đây là một trong những lưu ý của đồng chí Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc và trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố, diễn ra vào chiều nay 13/7 tại thị xã La Gi.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 10 năm tái lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận: Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, kiên trung