NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 
đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 với tổng số tiền là 309.523 triệu đồng (Chi tiết theo các biểu đính kèm).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO