Theo dõi trên

Phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng

23/10/2023, 05:22

Thực hiện Quy định 171 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng”, 15 năm qua tại Bình Thuận các chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội.

Nhờ đó, đã tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

z4806820067908_b5e82db6154ba619a5ab8974c307ad9b.jpg

Những kết quả tích cực

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 14 tổ chức Đảng trực thuộc và 10 Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng. Đến 31/5/2023, toàn tỉnh có 463 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 248 đảng bộ cơ sở và 215 chi bộ cơ sở, với gần 42.000 đảng viên. Từ khi triển khai thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW, toàn Đảng bộ tỉnh có 6 chi bộ cơ sở ở các hội quần chúng với 77 đảng viên. Tuy nhiên, sau khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đến nay toàn Đảng bộ tỉnh có 5 chi bộ cơ sở ở các hội quần chúng với 125 đảng viên và 18 đồng chí chi ủy viên thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; không có đảng bộ cơ sở và cán bộ chuyên trách công tác Đảng. Ngoài ra một số hội quần chúng ở cấp huyện có ít đảng viên, các đảng viên chủ yếu tham gia sinh hoạt ghép tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể; hoặc các chi, đảng bộ địa phương do cấp huyện quản lý.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay, số hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ gồm: cấp tỉnh có 14 tổ chức hội với khoảng 261.737 hội viên, cấp huyện có 89 hội với khoảng 163.611 hội viên và cấp xã có 372 hội với khoảng 79.020 hội viên. Những năm qua, các chi bộ cơ sở trong các cơ quan hội quần chúng thực hiện đúng chức năng được Ban Bí thư quy định; lãnh đạo các đảng viên, quần chúng thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm phối hợp với thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời phát động phong trào thi đua, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn. Đa số các chi bộ cơ sở hàng năm được Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thể hiện đúng chức năng là hạt nhân chính trị trong hội. Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, các chi bộ cơ sở trong cơ quan hội quần chúng thường xuyên bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; làm tốt công tác phát triển Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình theo quy định. Trong 15 năm qua, các chi bộ trong hội quần chúng đã tích cực trong thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới. Hàng năm, trên cơ sở Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu, Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tạo nguồn kết nạp Đảng, kết quả đã kết nạp được 44 đảng viên.

Vẫn cần có nhiều sửa đổi

Bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện Quy định 171 vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Chẳng hạn như, tình hình đảng viên ở các hội quần chúng có tính chất đặc thù riêng, hầu hết cán bộ, hội viên tham gia hội quần chúng là người cao tuổi, cán bộ hưu trí sau khi hết thời gian công tác ở các cơ quan hành chính, đơn vị lực lượng vũ trang… tham gia công tác hội. Ngoài ra, công tác kiện toàn nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch hội gặp khó khăn do quy định về độ tuổi; một số hội quần chúng số hội viên, thành viên giảm dần theo thời gian, không phát triển được hội viên, nên việc kết nạp đảng viên còn ít, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các tổ chức hội quần chúng gặp nhiều khó khăn.

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đã cho rằng, trong Quy định số 171 có những nội dung chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, không còn phù hợp với các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và thực tiễn. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 171 là vấn đề cần thiết để phù hợp với các quy định của Đảng và tình hình thực tiễn hiện nay. Việc sửa đổi, bổ sung quy định theo nguyên tắc kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp, sửa đổi những nội dung chưa cụ thể, rõ ràng. Đồng thời, bổ sung, cập nhật một số nội dung theo các quy định hiện hành của Đảng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập, nhằm đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan hội quần chúng.

Chính vì vậy, thời gian qua đã có nhiều thảo luận, góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 171. Đại diện các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện quy định; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.

Có thể nói, sau Quy định 171, sẽ có một quy định mới được ban hành cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện nay của các hội quần chúng. Từ đó, sẽ có một làn gió mới, một sinh khí mới, một quy định mới cho hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong các hội quần chúng. Có như vậy, vai trò của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng sẽ được phát huy hơn nữa, là động lực mới giúp hội phát triển đi lên mạnh mẽ và bền vững.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ
BTO-Ngày 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 28/12/2021 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng