Theo dõi trên

Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

16/11/2022, 05:23

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3790 về triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của tỉnh, tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của chương trình để đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo, tạo sự chuyển biến mới trong phát triển du lịch, xây dựng Bình Thuận trở thành điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng lợi thế
của địa phương (hồ Suối Đá ở xã nông thôn mới Hồng Sơn lợi thế phát triển
du lịch).

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; mỗi địa phương phấn đấu có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; có điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. Phấn đấu chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 50% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ. Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên toàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 5 nội dung gồm: Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền. Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng. Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn. Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Về giải pháp thực hiện tập trung huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn. Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về du lịch nông thôn. Bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao năng lực cho lao động du lịch nông thôn. Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn. Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế về phát triển du lịch nông thôn.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nông thôn mới Hàm Thuận Nam: Khi Nhà nước hỗ trợ, người dân nỗ lực
Sau khi áp dụng Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Hàm Thuận Nam đạt lũy kế 148 tiêu chí, giảm 49 tiêu chí so với kết quả thực hiện Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Riêng tiêu chí về thu nhập có 10/12 xã đạt.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới