Theo dõi trên

Quy định số 1513-QĐ/TU: Định hướng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức cơ sở Đảng

21/02/2024, 05:35

Đó là một trong những nhiệm vụ của các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh trong quy định số 1513-QĐ/TU (Quy định 1513) ngày 15/2/2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về việc cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh.

Quy định 1513 quy định nhiệm vụ, trách nhiệm và phân công các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của thường trực cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cơ sở và chi ủy, chi bộ nơi có cấp ủy viên cấp trên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh đăng ký về dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh với cấp ủy, chính quyền, nhân dân ở địa bàn dân cư, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; lắng nghe ý kiến của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; phát hiện tình hình để chỉ đạo tại chỗ theo thẩm quyền hoặc phản ánh với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp để có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở; nghiên cứu, giám sát công việc trên từng lĩnh vực do từng cấp ủy viên; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh được phân công phụ trách địa bàn cơ sở.

btt.jpg

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí cấp ủy viên và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nghị quyết của cấp ủy, chi bộ tại các buổi sinh hoạt với chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Ngoài việc nắm bắt tình hình của chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng có trách nhiệm cung cấp thông tin, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đảng viên; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên ở chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; nắm bắt tình hình hoạt động cơ sở; để tham gia, đóng góp vào Nghị quyết của cấp ủy các cấp; đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở cơ sở tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; có giải pháp kịp thời, hiệu quả để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế và từng bước đổi mới nội dung, hình thức nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Quy định nêu rõ, việc dự sinh hoạt với chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng của cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh không thay thế nhiệm vụ sinh hoạt Đảng của đảng viên (vẫn thực hiện sinh hoạt định kỳ tại chi bộ đang công tác và sinh hoạt chi bộ nơi cư trú) theo quy định của Điều lệ Đảng. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng là phải theo dõi, nắm tình hình ở cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; định hướng những nội dung liên quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách để xem xét việc triển khai, tổ chức thực hiện những nội dung đó ở cấp cơ sở; qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện ở cơ sở. Đồng thời tích cực tham gia góp ý, đề xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ của chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo hiệu quả. Tham gia với chi bộ, cấp ủy chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng về những vấn đề nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tập hợp những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của các cấp ủy, chính quyền cấp trên; báo cáo lại với cấp ủy cùng cấp để xem xét trả lời, giải quyết. Báo cáo, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp hoặc cấp trên về những vấn đề nhân dân quan tâm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các nội dung cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Cung cấp thông tin có tính định hướng và những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhất là tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, của địa phương, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của địa phương, ngành, Mặt trận, đoàn thể, lĩnh vực công tác mà mình phụ trách.

Quy định yêu cầu Thường trực các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh dự sinh hoạt chi bộ. Phân công thường trực (hoặc ủy viên ban thường vụ phụ trách địa bàn), các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cùng tham dự sinh hoạt chi bộ với cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổng hợp kế hoạch dự họp của các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh đã đăng ký; phối hợp, trao đổi lại với cơ quan, đơn vị nơi đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh đăng ký dự sinh hoạt, tránh trường hợp trong một kỳ hoặc trong năm một chi bộ có nhiều đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo đăng ký tham dự nhưng có chi bộ không có đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo dự sinh hoạt. Theo dõi, nắm tình hình và đánh giá kết quả thực hiện chủ trương cấp trên và báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Đối với Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở có trách nhiệm triển khai thực hiện khi cấp ủy cấp huyện có thông báo kế hoạch dự họp chi bộ của đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh dự sinh hoạt thì Đảng ủy cơ sở (hoặc chi ủy cơ sở) có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của chi bộ, thời gian, địa điểm, dự kiến chương trình, nội dung họp cho cấp ủy cấp huyện trước khi tiến hành họp chi bộ. Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở phải cùng tham dự sinh hoạt tại chi bộ khi có đồng chí cấp ủy viên cấp trên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh về dự sinh hoạt…

Quy định này áp dụng đối với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bí thư Tỉnh ủy chúc tết các đơn vị Quân đội tại Phan Thiết
BTO-Sáng 2/2, đồng chí Dương Văn An – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận đã đến thăm, chúc tết một số đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quy định số 1513-QĐ/TU: Định hướng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức cơ sở Đảng