Theo dõi trên

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

15/03/2024, 05:10

Xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo nên uy tín và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Làm tốt nội dung này sẽ góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, thổi bùng khát vọng, niềm tin và hành động để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay xây dựng Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người đã chỉ rõ, Đảng cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới lãnh đạo được cách mạng. Người khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” hay “Việc nước lấy đoàn thể làm cốt cán. Việc Đoàn thể lấy cán bộ làm cốt cán. Cán bộ lấy đạo đức làm cốt cán”…

tai-xuong-5-.jpg
Người khẳng định "Việc nước lấy Đoàn thể làm cốt cán. Việc Đoàn thể lấy cán bộ làm cốt cán. Cán bộ lấy đạo đức làm cốt cán”…

Thực hiện lời dạy của Người, 94 năm qua, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tại Đại hội XII, Đảng ta đã khẳng định: “Tập trung thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Theo đó, Đại hội đã đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Quan điểm này tiếp tục được Đại hội lần thứ XIII của Đảng kế thừa, bổ sung và hoàn thiện với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ. Đại hội XIII đã xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”...

z5212455839890_e595a66a7e335177076afda0012e80ca-1-.jpg

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn và trở ngại nhưng Bình Thuận đã nỗ lực vượt qua đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Có được những thành quả đó là do sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ và chính quyền các cấp.

z5244917409614_cd8a3f1141c67fbe7934dc9c9f7d9e45.jpg

Bình Thuận đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; việc xây dựng, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện... Đa số cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã bám sát và thực hiện tốt kế hoạch, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; các cấp ủy tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Qua gần 5 năm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bình Thuận có hơn 95% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết phấn đấu, rèn luyện hằng năm; 100% cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình và kế hoạch hành động thực hiện. Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; các sở, ngành chuyên môn của tỉnh và các huyện, thành phố cơ bản làm tốt công tác phối hợp để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt hơn.

Đặc biệt, hàng năm Tỉnh ủy Bình Thuận đều ban hành kế hoạch và triển khai các chuyên đề học tập và làm theo Bác. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo theo nội dung, yêu cầu, phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương. Các tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được cung cấp kịp thời, phục vụ việc tổ chức học tập, triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân. Qua học tập, quán triệt đã giúp cán bộ, đảng viên nắm và hiểu những nội dung cơ bản chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Điểm nhấn của Bình Thuận trong nhiệm kỳ qua về công tác xây dựng Đảng về đạo đức đó là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã có sáng kiến tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Kết quả có 2.618/2.618 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt cho 38.885 đảng viên thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhắc nhở bản thân về niềm tự hào và trách nhiệm khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng; về lời hứa trước tổ chức và nhân dân khi được đề bạt, bổ nhiệm, ứng cử; từ đó, nâng cao ý thức tự soi, tự sửa, tự giác rèn luyện, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đợt sinh hoạt chính trị đã nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận và đánh giá tích cực trong nhân dân, bước đầu đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm vì nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh Bình Thuận, tạo nên một không khí sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh với quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác tư tưởng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện. Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và nhân dân; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo nên uy tín và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Làm tốt nội dung này sẽ góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, thổi bùng khát vọng, niềm tin và hành động để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay xây dựng Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm… là mục đích tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Chỉ thị số 27-CT/TW) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh vừa ký ban hành.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh