Theo dõi trên

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

08/01/2024, 05:36

Năm 2024, Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện “nước rút” hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là một trong những yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác xây dựng Đảng.

Điểm nhấn năm 2023

Nhìn lại năm 2023, công tác xây dựng Đảng, đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, do vậy đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn Đảng bộ đã triển khai, tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người lao động trong toàn tỉnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt từ tình hình cụ thể của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong toàn Đảng bộ đạt hiệu quả tích cực; qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của cá nhân đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác cán bộ, quản lý cán bộ được thực hiện chặt chẽ đảm bảo quy trình, thủ tục quy định và đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trong công tác cán bộ; kịp thời thực hiện việc điều chuyển, bố trí công tác khác đối với một số cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, không hiệu quả. Đến nay, Bình Thuận đã cơ bản kiện toàn các chức danh chủ chốt, ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp; đã rà soát, bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tới tổng số 210 cán bộ; hoàn thành việc giới thiệu 2 đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 để đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời và các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc cấp mình tích cực thực hiện đạt kết quả khả quan. Năm 2023 đạt tỷ lệ 103,3% và là năm thứ 3 liên tiếp từ đầu nhiệm kỳ vượt chỉ tiêu đề ra.

xd-dang.jpg

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng quy định; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế. Đó là việc cụ thể hóa một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy để triển khai thực hiện ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời. Công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc, thù địch tuy có chuyển biến tích cực nhưng có việc vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều bài viết chuyên sâu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc nắm bắt, phản ánh, phối hợp tham mưu, chỉ đạo giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phân tích, dự báo tình hình, nhất là những vấn đề bức xúc, phức tạp, nổi cộm có lúc, có nơi chưa chính xác, chưa kịp thời. Công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy cơ sở chưa sâu sát, thiếu chặt chẽ; nội dung sinh hoạt chi bộ có nơi còn đơn điệu, nặng về chuyên môn…

Nhiệm vụ trọng tâm 2024

Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm để toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện. Trong đó, phải tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động số 58- CTr/TU, ngày 30/3/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị giai đoạn mới. Tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo phù hợp, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là trong quá trình thực hiện phương án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Phan Thiết và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở; bổ sung các vị trí công tác còn khuyết, thiếu. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 29/9/2021 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vụ lợi ích chung; đồng thời, chấn chỉnh có hiệu quả tình trạng cán bộ, công chức, viên chức né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 114- QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới hoàn thành chỉ tiêu năm 2024, bảo đảm chất lượng. Lãnh đạo việc triển khai đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đúng thực chất, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 gắn với nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Xem xét, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định, không để tồn đọng. Chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc, vụ án, tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông, an ninh mạng; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và công tác quân sự - quốc phòng địa phương…

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội nghị thông tin thời sự về tình hình thế giới, cơ hội đối với Việt Nam
BTO-Sáng 29/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các huyện, thị, thành ủy.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị