Theo dõi trên

Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW: Góp phần thực hiện quyết sách chiến lược cho nền kinh tế quốc gia

08/12/2023, 05:02 - Lượt đọc: 1,020

.

Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xác định mục tiêu tổng quát: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 6 năm qua Bình Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện quyết sách chiến lược cho nền kinh tế quốc gia.

bt.jpg

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, Bình Thuận đã tổ chức triển khai đến toàn Đảng bộ để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW trên cơ sở hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua Bình Thuận đã triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về sở hữu, tiếp tục rà soát, ban hành và thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên; công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn, hằng năm. Tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất giao cho tổ chức, cá nhân. Thường xuyên hỗ trợ đăng ký bảo hộ, hỗ trợ, tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân. Thực hiện các biện pháp xây dựng và giữ vững thương hiệu, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh để phát triển bền vững một số mặt hàng chủ lực, lợi thế của tỉnh. Thực hiện tốt Luật Quản lý sử dụng tài sản công; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, ban hành các quy định liên quan đến chế độ quản lý, tài sản công. Phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính hằng năm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về công chứng, chứng thực, đăng ký tài sản đảm bảo...

Qua 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và của từng cán bộ, đảng viên, nhân dân về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nâng lên. Các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế thị trường được huy động nhiều hơn; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu được đẩy mạnh đầu tư phát triển. Thị trường lao động, bất động sản, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông có chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được chăm lo tốt hơn. Tỉnh luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận với chính sách, pháp luật về đầu tư, tài chính, tín dụng, đất đai... và quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án. Công tác quản lý môi trường, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng- an ninh được tăng cường và giữ vững.

bt-1.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh đều có buổi làm việc để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Bình Thuận vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế như: các thị trường lao động, tài chính, khoa học - công nghệ... trên địa bàn tỉnh phát triển chưa mạnh; thị trường bất động sản hoạt động còn nhiều khó khăn. Việc xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn, vướng mắc. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh thấp; trình độ, năng lực của đội ngũ quản trị doanh nghiệp còn hạn chế so với yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Đời sống của một bộ phận nhân dân, người lao động còn khó khăn. Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là về đất đai, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh, môi trường. Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vẫn chưa phát huy hiệu quả...

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TW, yêu cầu đầu tiên phải tiếp tục nâng cao nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp và người lao động. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, khắc phục tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết. Giải quyết triệt để tình trạng chồng lấn các quy hoạch (khoáng sản, xây dựng, du lịch…) trên địa bàn tỉnh nhất là chồng lấn quy hoạch titan với các quy hoạch khác. Tăng cường huy động các nguồn lực, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, nội lực của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiến nghị Trung ương xem xét xây dựng một số quy định pháp luật thật sự đồng bộ, đảm bảo theo kịp với nhu cầu phát triển của thị trường, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, khoa học công nghệ, bất động sản…

P.V


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa XI: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực
Tại phiên họp ngày 6/12, HĐND tỉnh khóa XI đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng – an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW: Góp phần thực hiện quyết sách chiến lược cho nền kinh tế quốc gia